Ang Aming Lady ng Anguera at Petrus Romanus

______________________________________________________________

Ang mga mensahe ng Our Lady of Anguera, Brazil, ay mula sa site ng Pedro Regis, at tumutukoy kay Pedro II, ang hinaharap at huling papa ng Simbahang Romano Katoliko.

______________________________________________________________

Mensahe noong Hunyo 24, 2012

“Mahal kong mga anak, huwag kayong matakot. Ang mga proyektong sinimulan ko rito ay mula sa Diyos at sa puso ng mga kalalakihan at kababaihan na may pananampalataya, sila ay palaging mabubuhay. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Magtiwala sa Kanya na nakakakita ng nakatago at kilala ka sa pangalan. Huwag kang panghinaan ng loob sa iyong mga paghihirap. Lagi akong nasa tabi mo. Pagkatapos ng lahat ng kapighatian, bibigyan ka ng Panginoon ng biyaya ng tagumpay. Ang Diyos ay laging nagwawagi, kahit na ang mga mata ng tao ay nakakakita ng pagkatalo. Pagkatapos ng krus [ay] tagumpay. Lakasan mo ang loob at ipamuhay ang aking mga panawagan. Ang binhing itinanim ng Panginoon sa iyong puso ay hindi mamamatay kung mamumuhay ka ayon sa itinuturo Ko sa iyo. Buksan ang iyong puso nang maamo at ang lahat ay magiging tagumpay sa iyong buhay.

Magpapadala ang Diyos ng isang makatarungang tao, at mag-aambag siya sa tiyak na tagumpay kasama ang Pagtatagumpay ng aking Kalinis-linisang Puso.

Sumulong nang walang takot. Ito ang mensahe na ipinapasa ko sa iyo ngayon sa pangalan ng Kabanal-banalang Trinidad. Salamat sa pagpayag na ipunin kita dito ng isang beses. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pagpapala, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.”

______________________________________________________________

Mensahe noong Marso 5, 2013

“Mahal kong mga anak, ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Magtiwala ka sa Kanya at lahat ay magtatapos para sa iyo. Ako ay nagmula sa Langit upang dalhin ka sa Langit. Buksan ang iyong mga puso at maging masunurin. Sabihin sa lahat na ang Diyos ay nagmamadali. Patungo ka sa hinaharap ng sakit at pagsubok, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Ang aking Hesus ay naglalakad sa iyong tabi. Humanap ng lakas sa panalangin at sa pakikinig sa mga salita ng aking Hesus. Sa iyong puso, pag-ibig sa katotohanan; sa iyong mga kamay, ang rosaryo at ang Banal na Kasulatan. Ang daan ng Kalbaryo ay magdadala ng pagdurusa, ngunit ang muling pagkabuhay ay magdudulot ng kagalakan.

Ang Barque of San Pedro ay guguho, at magkakaroon ng malaking kalituhan. Si Pedro ang sikreto: nariyan ang iyong sagot.

lakas ng loob. Huwag magpigil. Mahal kita at mananalangin ako sa aking Hesus para sa iyo. Sumulong nang may kagalakan. Ito ang mensahe na dinadala ko sa iyo ngayon sa pangalan ng Kabanal-banalang Trinidad. Salamat sa pagpayag na ipunin kita dito ng isang beses. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sumaiyo ang kapayapaan.”

______________________________________________________________

Mensahe noong Hunyo 11, 2013

“Mahal kong mga anak,

Isang kahalili ni Pedro ang maghahanda sa Simbahan para sa dakilang tagumpay. 

Ang Simbahan ay mabubuhay sa mga sandali ng sakit. Ito ay uusigin at marami sa mga itinalaga ay magdaranas ng kamatayan. Ang Simbahan ay lilinisin ng pagdurusa. Ang usok ng diyablo ay kumalat sa loob nito, na naging sanhi ng espirituwal na pagkabulag ng marami sa mga nakatalaga. Ang lahat ng ipinahayag ko sa iyo noong nakaraan ay mangyayari, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Ang tagumpay ay magaganap. Magdasal. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng panalangin ay mahahanap ng Simbahan ang daan na magdadala sa mga mananampalataya sa huling tagumpay. Sumulong nang walang takot. Ito ang mensaheng dinadala Ko sa inyo ngayon sa pangalan ng Kabanal-banalang Trinidad. Salamat sa pagpayag mo na muli kitang ipunin dito. Ibinibigay ko sa iyo ang aking pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sumaiyo ang kapayapaan.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.