Papa Pedro II at Dogma ni Maria

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Binanggit ng mga Ama ng Simbahan ang isang “Panahon ng Kapayapaan” sa Ang Katapusan ng Panahon. Naniniwala ako na may kaugnayan ito sa “tagumpay ng Pusong Immaculate,” ipinropesiya ng Mapalad na Ina sa Fatima.

Sinusunod nina Petrus Romanus at Ang Antikristo ang magkakaibang adyenda, kaya maghanda para sa labanan at ipagdasal si Petrus Romanus.

Kailangan ng sangkatauhan ang tulong ng Langit, at ipinangako ito ng Mahal na Ina sa pamamagitan ng Ikalimang Marian Dogma bilang Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod ng Sangkatauhan. Ipahahayag ni Papa Pedro II ang dogma sa maagang bahagi ng kanyang pontificate.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.