Pahayag ng Papa

______________________________________________________________

See the source image

______________________________________________________________

Sinabi ni Kristo sa hinaharap at huling Papa Pedro II na ako ay lilitaw sa kanyang landas sa buhay upang tulungan siya sa pagtupad ng kanyang mga banal na tungkulin bago ang kanyang halalan bilang papa. “Ipaalam kay Manuel ang Aking plano para sa inyong dalawa.”

Magsisi at maniwala sa ebanghelyo, dahil malapit na ang Ikalawang Pagparito ni Kristo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.