Mga Millennial

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sinabi ng Diyos sa mga millennial na ang kanilang buhay ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kanilang relasyon sa Kanya, dahil malapit na ang Ikalawang Pagparito ni Kristo. Ang mga millennial ay mga taong umaabot sa young adulthood sa unang bahagi ng ika-21 siglo.

Pinagbabantaan sila ni Satanas, dahil nagtatapos na ang kanyang oras, inaakala niyang mas madaling biktimahin ang mga millennial, dahil sa kawalan ng karanasan, kaysa sa mga matatandang henerasyon, at gusto niyang i-maximize ang bilang ng mga kaluluwa para sa impiyerno.

Dapat palayain ng mga millennial ang kanilang sarili mula sa kasalanan upang mapabilang sa Nalalabing Hukbo ng Diyos sa gitna ng Ang Dakilang Digmaang Espirituwal.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.