Ang Dakilang Digmaang Espirituwal

______________________________________________________________

Laganap ngayon ang mga sakuna. Paano natin sasalubungin ang Panginoon at makamit ang pagliligtas ng Diyos sa panahon ng mga sakuna?

______________________________________________________________

Ang mensahe ni Kristo sa isang may-gulang na mistiko noong Enero 8, 2017

(Na-edit para sa Kaiklian)

Nilikha ka ng Diyos ayon sa Kanyang larawan upang maunawaan ang mabuti at masama, tama at mali, at pumili sa pagitan Niya at ni Satanas — Langit at Impiyerno.

Nagtataka si Kristo, “Magkakaroon ba ng pananampalataya sa pagbalik ko sa mundo?” Pinamunuan ng Kanyang Ina ang Huling Labanan laban sa mga Nahulog na Anghel, na gumagala sa mundo upang alipinin at hilahin ang mga kaluluwa sa Impiyerno.”

Ang digmaan ay tataas kapag Ang Antikristo ay nahayag. Ang mga larangan ng digmaan ay handa na para sa malaking sagupaan sa pagitan ng Langit at Impiyerno, sa sandaling kinilala siya ng mga nangungunang bansa na naghihintay na durugin at habulin ang Israel.

Hahabulin ng Aking kaaway ang Aking Simbahan, dahil ang Usok ni Satanas ay pumasok sa Vatican upang iligaw at iwaksi ang Aking mga tupa. Ipanalangin ang papa, na nililinlang ang Aking Simbahan, na makatakas kay Satanas.

Ang Bagong Order ng Mundo ay sumalungat sa pagkapangulo ni Trump at dadalhin ang Amerika sa nalalapit na Ikatlong Digmaang Pandaigdig para sa debu ng Ang Antikristo.

Ang Aking Ina ay may Plano kasama ang labindalawang lalaki mula sa labindalawang bansa upang mamuno sa isang Hukbo na hamunin Ang Antikristo, sa kanyang paglabas upang pamunuan ang sangkatauhan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.