Anthony: Matalino Drayber

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Isang mambabasa ang nagpadala sa akin ng liham na ito

at inilathala ko ito nang may pahintulot niya.

Nakasalubong ni Anthony ang isang driver na nagmamadaling bumiyahe sa matinding traffic. Pinutol niya ang lahat, at pinutol din si Anthony para lumipat ng lane. Ayaw pumayag ni Anthony ngunit naisip: kung siya ay sobrang kinakabahan . . . baka may malaking problema siya, Dahan dahan ko siyang hinayaan.

Pag-uwi ni Anthony, nakatanggap siya ng balita na naaksidente ang kanyang tatlong taong gulang na anak at dinala siya ng kanyang ina sa ospital. Pag-uwi ni Anthony, natanggap niya ang balita na naaksidente ang kanyang ina sa kaniasa ospital. Agad na pumunta roon si Anthony, at tiniyak siya ng kanyang asawa: “Salamat sa Diyos, dumating ang doktor sa oras upang iligtas at iligtas ang aming anak.”

Hiniling ni Anthony sa kanyang asawa na dalhin siya upang makita at pasalamat ang doktor para sa kanyang tulong. Natagpuan ni Anthony na ang doktor ay ang driver na sumugod sa trapiko.

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na magkomento sa salaysay sa balangkas ng Nakamamatay na mga Kasalanan at Makalangit na mga Kabanalan. Ang salaysay ay may dalawang pangunahing bida: ang magiliw na si Anthony at ang masipag na driver. Ang Kaamuan at Sipag ay Makalangit na mga Kabanalan na tumutulong upang madaig ang Nakamamatay na mga Kasalanan ng Galit at Katamaran.

Ang lahat ng mga kasalanan ay nagmumula sa isa o higit pang mga Nakamamatay na Kasalanan, at ang pag-unlad ng Makalangit na mga Kabanalan isang mabisang paradigma sa pagiging banal. Ang mga birtud, mga daan patungo sa Langit, ay mabisa para sa tagumpay ng buhay.

Ang Pambansang Balita ay lalong nag-uulat ng mga aksidente sa sasakyan, ang ilan ay nakamamatay, dahil sa galit na mga driver. Ang kaamuan ay agarang kailangan sa mga kalsada ng Amerika upang maiwasan ang mga aksidente . . . at Ang kasipagan ay nagpapabuti sa pagganap ng trabaho at paglilingkod sa Diyos at kapwa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.