Iwasan ang Mga Maling Porpet

______________________________________________________________

Sa video na ito talakayin natin kung sino-sino bs ang dapat pakinggan

na tagapagturo ng bibliya at sino ang dapat iwasan.

_____________________________________________________________

Ang Apostasiya ay binubuo ng pagtalikod sa isang partikular na relihiyon o ilang partikular na paniniwala sa relihiyon, halimbawa ng pagbabalik-loob sa ibang relihiyon o pag-aaway at pagrerebelde sa ilang paniniwala o gawain. Isinulat ni Pablo “ang Espiritu ay hayagang nagsasabi na sa mga huling panahon ang ilan ay aalis sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-uukol ng kanilang sarili sa mga mapanlinlang na espiritu at mga turo ng mga demonyo, sa pamamagitan ng kawalang-katapatan ng mga sinungaling na ang mga budhi ay sinira.” (1 Tim 4:1-2)

Ang isang apostatang guro o mangangaral ay nagkukunwaring “anghel ng liwanag” ngunit ang itinuturo ay apostasiya o ang doktrina ng mga demonyo. Ipakikilala ni Pablo ang “mga taong iyon na mga bulaang apostol, mga manggagawang magdaraya, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi kataka-taka, sapagkat kahit si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Kaya’t hindi kataka-taka kung ang kaniyang mga lingkod, gayundin, ay nagkukunwaring mga lingkod ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay katumbas ng kanilang mga gawa.” (2 Cor 11:13-15)

Kung ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa biblikal na kaalaman ang kanyang kapangyarihan ng Pag-unawa ay hindi sinanay sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa sa Salita at hindi maaaring makilala ang mabuti sa masasamang turo. “Sila ay nagpapahayag na kilala nila ang Diyos, ngunit itinatanggi nila siya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, masuwayin, hindi karapat-dapat sa anumang mabuting gawa.” (Tito 1:16) Kahit sino ay maaaring magpahayag kay Kristo ngunit hindi lahat ay nagtataglay ng tunay na pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga turo. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang apostasya ay ang pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya, dahil ang pinakamahusay na paraan upang makilala ang huwad ay ang malaman ang tunay na artikulo.

Ang Liturhiya ng Salita sa panahon ng Misa ay isang mahusay na forum upang malaman ang tunay na Salita, ngunit ang mga pagtitipon ay lumiliit, at ang mga simbahan ay nagsasara. Saan nagpunta ang mga mananampalataya? Nakikinig ba sila sa Apostasiya? Ito ay laganap at si Satanas ay napakaaktibo, lalo na sa mga kabataan. Titipon ng mga anghel ang mga tao ng ating henerasyon na nabubuhay sa estado ng biyaya sa Ikalawang Pagparito ni Kristo upang direktang makapasok sa Kaharian ng Diyos. Sakupin ang pagbubuhos na ito ng Biyaya!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.