Ang Babala ay Napaka . . . Napakalapit

______________________________________________________________

Mga anak ko, mahirap ang panahong ito at darating ang mga sandali na magiging mas malaki ang pagkalito.

Mga anak ko, manalangin nang labis upang ang pagdating ng digmaan ay maaasahan — ang kapangyarihan ng panalangin ay dakila.

Ipagdasal ang Simbahan, dahil ang gutom para sa kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng limitasyon at wala nang kinalaman sa Diyos. Ipagdasal na magkaroon sila ng mga banal na saserdote, ang liwanag na iyon ay laging sasama sa kanila sa kanilang paglalakbay bilang tunay na mga pastol.

Kapag nagdarasal kayo at nakadarama ng kapayapaan sa inyong puso, nariyan ako para protektahan kayo.

Mga anak ko, ang Babala ay napakalapit: marami ang lumuluhod at kikilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, humihingi ng tawad, at marami ang hindi maniniwala, dahil bihag sila sa kapangyarihan ni Satanas at mamamatay nang walang pagsi.

Maging handa, mga bata, binabalaan ko kayo dahil gusto kong maligtas ang lahat ng anak ko. Ngayon binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Amen.

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na pamagat.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.