Ang Babala

______________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________

 

Ang Babala – Pag-iilaw ng Konsensya

 

 

BAKIT GINAGAWA ANG BABALA

 

 • Upang tulungan kaming iligtas bago ang Huling Araw ng Paghuhukom sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng pagkakataong humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa namin.
 • Upang palabnawin ang epekto ng kasalanan at kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng pagbabagong loob.
 • Upang ibalik ang lahat kay Hesus at sa daan ng katotohanan.
 • Upang patunayan sa lahat na may Diyos.
 • Upang magbalik-loob sa mga hindi mananampalataya na hindi magkakaroon ng pagkakataong matubos kung wala itong dakilang gawa ng awa.
 • Upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya.

 

ANO ANG MANGYAYARI SA PANAHON NG BABALA

 

 • Lahat ng lampas sa edad na 7 ay makakaranas ng pribadong mystical nakatagpo kay Hesukristo na tatagal ng kahit ano hanggang 15 minuto.
 • Ito ay isang regalo mula sa Diyos Ama upang ibalik ang mga tao sa katotohanan.
 • Ito ay kung paano magbubukas ang Huling Araw ng Paghuhukom sa pagkakataong ito ay hindi ka hahatulan.
 • Sa halip ay bibigyan ka ng pagkakataong humingi ng tawad.
 • Dalawang kometa ang magbabangga sa langit.
 • Paniniwalaan ng mga tao na ito ay mas masahol pa kaysa sa isang lindol. Ngunit ito ay hindi – ito ay isang palatandaan na si Hesus ay dumating.
 • Magiging pula ang langit – magmumukha itong apoy at pagkatapos ay makikita mo ang isang malaking krus sa langit upang ihanda ka muna.
 • Sasabihin ng mga ateista na ito ay isang pandaigdigang ilusyon. Ang mga siyentipiko ay maghahanap ng isang lohikal na paliwanag ngunit walang isa.
 • Ito ay magiging kahanga-hanga at hindi makakasakit sa atin dahil ito ay nagmumula bilang isang gawa ng Pag-ibig at Awa mula kay Hesus.
 • Ang ating mga kasalanan ay ipapakita sa atin at ito ay magpapadama sa atin ng matinding kalungkutan at kahihiyan kapag ito ay nahayag sa atin.
 • Ang iba ay masusuka at magugulat sa paraan kung saan mahahayag ang kanilang mga kasalanan na sila ay mamamatay bago sila magkaroon ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran.
 • Makikita ng lahat ang kalagayan ng kanilang kaluluwa sa harap ng Diyos – ang kabutihang nagawa nila sa kanilang buhay, ang kalungkutan na naidulot nila sa iba at lahat ng hindi nila nagawa. Maraming tao ang babagsak at iiyak ng kaginhawahan. Luha ng saya at kaligayahan. Luha ng pagtataka at pagmamahal.
 • Sapagkat, sa wakas, posibleng mamuhay ng isang bagong buhay pagkatapos nito kapag nalaman natin ang buong katotohanan.
 • Hinihiling ngayon ni Hesus sa lahat na ipagdasal ang mga kaluluwang mamamatay sa pagkabigla na maaaring nasa mortal na kasalanan. Kailangang maghanda ang lahat ngayon. Hinihiling ni Hesus na ang lahat ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan bago Ang Babala.

 

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.