Ang Halaga ng Pagdurusa

______________________________________________________________

Kung Bakit May Pagdurusa

______________________________________________________________

Kayo ay nasa piling ng isang banal na tao kapag tinanggap niya ang pagdurusa. Sabi ni Padre Pio, “Kung alam mo ang kahalagahan ng pagdurusa, hindi mo ito isusuko.”  Ang pagdurusa ay may napakahalagang espirituwal na kahalagahan, hindi natin ito nauunawaan kung minsan . . . Pinag-uusapan namin ang mga sanhi ng kanser sa pagdurusa.  Tinutulutan ito ng Diyos na mas mapalapit sa Kanya ang Kanyang mga anak, dahil iniisip nilang nagdarasal sila kapag maysakit sila!

Karaniwan ay dumaranas ng matinding pagdurusa ang mga Banal sa kanilang buhay upang matamo ang Espirituwal na Pag-unlad, niluwalhati ng Pinakamakapangyarihang Diyos ang Kanyang Anak sa krus, at pinipigilan ng Banal na Trinity ang mga tao na magdusa para sa marangal na espirituwal na misyon, halimbawa ang Mapalad na Ina at tatlong pastol ng Fatima.  Ang ating henerasyon ay magtitiis sa Dakilang Kapighatian para sa pagpapadalisay na dadalhin sa Rapture.

Ang mga kaaway ng kaluluwa ang mundo, ang laman at si Satanas. Ang isang magiging banal na banal ay nabubuhay sa mundo ngunit hindi kabilang sa mundo, isinasaalang-alang ang laman upang pigilan ang kasalanan, at pinagsabihan ang kasamaan ni Satanas. Sila ang halaga ng pagkadisipulo ng kristiyano.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.