Ang Walang Hanggang Ina

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Mahal na Birhen ay ang mapagbiyayang Ina ng Banal na Manunubos, Kanyang pinakamataas na kasama, at mapagpakumbabang lingkod. Sa paglilihi kay Kristo, sa panganganak sa Kanya, pagpapakain sa Kanya, pagharap sa Kanya sa Ama sa Templo, pagdurusa kasama Niya habang Siya ay namatay sa krus, siya ay nakipagtulungan sa Tagapagligtas, sa pamamagitan ng pagsunod, pananampalataya, pag-asa at nag-aapoy na pagmamahal.

Dapat natin siyang tawaging Ang Walang Hanggang Ina, dahil ang kanyang pagiging Ina ni Kristo ay binalak para sa lahat ng walang hanggan, ayon sa Konseho ng Vatican II. Nang iutos ng Makapangyarihang Ama na ipadala ang Kanyang Anak upang magkatawang-tao, kasama sa pagpapasiya ang probisyon para sa Kanyang Ina. Si Maria ay walang hanggang binalak na maging Ina ni Kristo.

Hindi niya dinanas ang pisikal na sakit ng pagsilang sa Kanya, tulad ng ginagawa ng mga ordinaryong Ina – isang dakilang gawain, puno ng panganib ng kamatayan, bago ang modernong medisina. “Hindi binawasan ng Diyos ngunit inilaan ang kanyang birhen na integridad”. Ngunit dumanas siya ng matinding sakit sa Kalbaryo.

Ang kanya pagdurusa ay nagsimula ilang taon na ang nakalilipas, sa mismong araw ng Pagpapahayag. Mauunawaan niya ang kakila-kilabot na mga salita ni Isaias sa Kabanata 53 tungkol sa tupang nabugbog at pinatay para sa ating mga pagkakasala. Ipinangako ni Maria ang kanyang sarili sa dakilang sakripisyo nang iharap niya si Hesus sa Templo. “Narito, ako ay naparito upang gawin ang iyong kalooban Oh Diyos.” Ang kakila-kilabot na pangako ng pagpayag na iyon ay magpapatuloy, sa napakalaking epekto nito sa krus, na lampas sa pang-unawa ng tao.

Ang isang ina ay may pangalawang tungkulin na dapat gampanan: ang pag-aalaga sa bagong buhay, habang siya ay handa, kaya, at kailangan. Sa ordinaryong buhay, hindi gaanong kailangan ang ina kapag lumaki na ang bata. Sa espirituwal na buhay, nananatili tayong mga bata na nangangailangan ng biyaya hanggang sa makarating tayo sa Langit. Bawat biyaya ay dumarating sa kanya para sa Vatican II na itinuro na siya ang Mediadora. Nakibahagi siya sa pagkamit ng lahat ng mga grasya, at nakikibahagi rin siya sa pagbibigay ng lahat ng mga grasya, kaya kailangan natin siya sa buong buhay.

Ang isang ordinaryong ina ay dapat magbigay ng pangangalaga habang siya ay handa at may kakayahan. Ang ilang mga ina ay humihinto sa pagiging handa o kaya, ngunit ang Mahal na Ina ay laging handa at may kakayahan.

Noong Hunyo 19, 1947, nagpadala ng mensahe si Papa Pius XII sa Marian Kongreso ng Ottawa, Canada. Sinabi niya: “Nang ang munting dalaga ng Nasaret ay bumigkas ng kanya kagustuhan sa mensahe ng anghel … siya ay naging hindi lamang ina ng Diyos sa pisikal na kaayusan ng kalikasan, kundi maging sa supernatural na kaayusan ng biyaya siya ay naging ina ng lahat ng…ay gagawing isa sa ilalim ng Pamumuno ng kanyang banal na Anak. Ang Ina ng Ulo ay magiging ina ng mga miyembro.” Ang Kanya Anak ay ang Ulo ng Mistikong Katawan, at tayo ang mga miyembro.  Hindi siya maaaring maging ina ng Ulo nang hindi naging ina ng mga miyembro. Nagsimula ito sa Pagpapahayag at naganap nang labis sa Kalbaryo.  Sinumang kaluluwa ay lumalago nang husto sa matinding pagdurusa. Si Maria ay puno ng biyaya mula sa simula, at ang kanya kakayahan sa biyaya ay lumago sa buong buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.