Luz de Maria, Pebrero 12, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

FEBRUARY 12, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

AKO’Y DUMATING KASAMA ANG PAGPAPALA NG ATING HARI UPANG SAMAHAN ANG BAWAT ISA SA KANYANG MGA ANAK.

Manatili sa kapayapaan, pagkakapatiran, pagkakaisa at higit sa lahat, sa loob ng Pag-ibig na nagmumula sa mga Sagradong Puso.

Mahalaga para sa bawat tao na magtiyaga sa Pananampalataya at maging isang nilalang ng mabuti, may magiliw na puso, at magsimula ng isang radikal na pagbabago ng buhay.

BILANG BAYAN NG DIYOS IKAW AY DAPAT NA IWASAN ANG LAHAT NG PAGKAKASAKIT, KUNG HINDI IKAW AY PAPASOK KAYO SA TUKSO DAHIL SA KALOOBAN NG TAO, AT KAYO AY MAHUHULOG SA PUTRID WATERS.

Paano namin ipaunawa sa iyo na ang oras na ito ay ang sandali ng katuparan ng mga Propesiya, na ang ilan ay maaaring mangyari sa isang sandali?

Mga tao ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, tinatawagan Ko kayo sa pagbabagong loob, ngunit sa halip ay nagtatanim ang mga tao ng maling damdamin sa kanilang mga puso, na hindi aalis hanggang sa magkaroon sila ng tunay na pakikipagtagpo sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Bayan ng Diyos, tanggapin ang Ating Hari at Panginoon na naroroon sa Sakramento ng Eukaristiya: ito ay mahalaga.

NAIS IPIGIL NG MGA KAANYA NI SATANAS ANG PAGDATING NG ATING MAHAL NA ANGHEL NG KAPAYAPAAN UPANG BILANG BAYAN NG DIYOS AY HINDI KA NIYA IPAGTANGGOL.

Kayo ay dapat maging tunay na mga anak at hindi mahirap na mga kopya ng isang tunay na anak ng Diyos.

Tapat na Bayan, marami sa mga kapangyarihang pandaigdig ang sasabak sa malagim na pagkilos ng digmaan. Sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa Agila (1) , ang ilang mga bansa ay naghahangad na maging malakas. Darating ang sandali ng pagtataksil at ang Agila ay iiwanan ng ilan sa mga kaalyado nito, na magsasama-sama at iiwanan ito sa isang gawa, at iiwan itong lubhang sugatan. Babalik silang muli sa panig ng Agila kapag ang lahat ay gulo at ang kapangyarihan ng mga bansa ay naitatag.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang Diyablo ay naghahanda ng mga sugo upang maiwasan ang pagdating ng Ating minamahal na Anghel ng Kapayapaan .

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: ialay ang iyong mga gawa at gawa ng magkakapatid upang labanan ang mga lalang ng kasamaan.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin para sa sangkatauhan: ito ay magugulat sa mga lindol na yumanig sa isang lugar at sa iba pa.

Tuloy, Bayan ng Diyos!

MAY TABAK NG PANANAMPALATAYA NA ITINATAAS … MAGPATULOY SA PAGTIYAK NG KAPANGYARIHAN NG PANALANGIN.

Pasulong sa Pananampalataya, nang walang takot!

ANG PROTEKSYON NG AKING MGA LEHIYON AY TUMULONG SA IYO.

Pinagpapala at pinoprotektahan kita.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Ang agila ay tumutukoy sa bansa sa Hilagang Amerika.

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang odyssey ng henerasyong ito ay inukit ng sangkatauhan mismo, sa pamamagitan ng pagsuway nito, gayunpaman ang tao ay nagpapatuloy nang hindi gustong makita o makinig…

‘Tunay na natupad sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:

Ikaw ay tunay na makikinig, ngunit hindi kailanman makakaunawa, at ikaw ay tunay na titingin, ngunit hindi kailanman makakaunawa. Sapagka’t ang puso ng bayang ito ay naging manhid, at ang kanilang mga tainga ay mahirap makarinig, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata; upang hindi sila tumingin ng kanilang mga mata, at makinig ng kanilang mga tainga, at maunawaan ng kanilang puso at magbalik-at sila’y aking pagagalingin.’ (Mt 13:14-15)

Bilang sangkatauhan, nasusumpungan natin ang ating sarili na kinubkob ng kasamaan, na kung saan ay pinapanatili ang sangkatauhan sa pag-aalinlangan, na alam ng huli ang mga kahihinatnan ng isang Ikatlong Digmaang Pandaigdig .

Tayo ay binabalaan tungkol sa mga plano ng kasamaan laban sa Anghel ng Kapayapaan at hindi tayo maaaring manatiling hindi aktibo. Bawat isa sa atin ay tinatawag na magdasal ng Banal na Rosaryo sa ating mga pamilya, sa grupo o indibidwal. Ang mga hangarin ay ang mga sumusunod: para sa kapayapaan, para sa Anghel ng Kapayapaan upang ang Kalooban ng Diyos ay matupad, para sa pagpupursige ng bawat isa sa atin at para sa mga bansang dumaranas ng kahirapan dahil sa mga natural na pangyayari.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.