Luz de Maria, Enero 1, 2022

____________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

ENERO 1, 2022

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG PRINSIPE NG MGA HUKBO NG LANGIT AT SINUGO NG PINAKASANTO TRINIDAD, PINAPAPALA KO KAYO.

Ipinarating ko sa iyo ang Banal na Kalooban para sa mga taong ito na patuloy na nagrerebelde , hindi naniniwala sa kung ano ang lumalapit para sa lahat at tumatangging magtrabaho at kumilos ayon sa Banal na Kahilingan.

Patuloy kayong nag- aaway , namumuhay nang walang kapayapaan, ang bawat tao ay pahirap ng kanilang kapatid. Ang sangkatauhan ay nasa permanenteng kaguluhan.

Pansin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo! Ang mga simbahan ay lalong dadamsam dahil sa paghihimagsik ng tao laban sa kung ano ang nagpapaalala sa kanya ng batas, pagsunod, pag-ibig, kapayapaan, Pananampalataya at moralidad.

BIGYANG-PANSIN!

ANG KOMUNISMO (1) AY SUMUsulong: HINDI ITO UMUWI KUNDI SUMUsulong SA PANAHON NA ITO NA MAY MAS DAKILANG KALAYAAN, NA IBINIGAY ITO Mismo ng sangkatauhan.

Kayo ay kumikilos tulad ng mga walang saysay, walang katwiran na mga nilalang, na sa kalaunan ay mangangailangan ng isa’t isa.

Sa aba sa mga taong, dahil sa darating na taggutom , dahil sa karamdaman, upang mapanatili ang hitsura ng seguridad, ay tatanggihan ang Banal na Selyo at papalitan ito ng tatak at natatanging marka ng Antikristo! (2)

Manalangin, Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: ang Simbahan ay magdurusa dahil sa mga pagbabagong biglang lilitaw.

Manalangin, Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: manalangin para sa institusyon ng Simbahan, na nahulog sa kalituhan – ang setro ay lilipat mula sa isang panig patungo sa isa pa.

Manalangin, Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: isang bagong sakit ang ipapahayag. Huwag mag-panic, nananatili ang Banal na Proteksyon sa mga Tao nito.

Manalangin, Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo: Ang Central America ay magdurusa, ang Costa Rica ay mayayanig.

Bilang Prinsipe ng Heavenly Legions, Ako ang maydala ng Banal na Kalooban: dapat kang magbago sa mga nilalang ng mabuti, ng maingat, ng matatag at malakas na Pananampalataya, kumbinsido sa proteksyon ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Gaano karami, na nababatid ang paparating na kadiliman, na nagdaragdag sa kanilang mga pagkakamali, na nagbubunsod sa mga rebelde at mang-uusig!

KAILANGAN NINYONG LUMAGO SA ESPIRITUWAL, UPANG MAGKAISA SA PINAKABANAL NA TRINIDAD, SA ATING REYNA AT INA NG MGA HULING PANAHON (3), NA KALUNAN NG AKING MGA LEHIYON SA LANGIT.

Tanggapin ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo sa Eukaristiya, pakainin ang inyong sarili ng Eukaristiya Meal (Mt. 26:26c). Magmahalan, magbigay ng pagmamahal, mamuhay sa Banal na Pag-ibig, magpadala ng Banal na Pag-ibig upang ang kapayapaang nagmumula sa pag-ibig ay maging saksi sa bahagi ng bawat isa sa inyo.

Ito ang sandali para sa iyong pagmuni-muni:

GUSTO NG KASAMAAN NA AGAWIN SA INYO ANG KABAN NG BAGONG TIPAN AT INIWAN KAYONG MGA ULANG ITO SA MUNDONG ITO NG KASAMALAN.

Maging matalino, baka ang iyong dila ay maging apoy na naglalagablab sa lahat, baka ito ay isang lason na pumatay sa iyong kapatid. Isaisip na ito ay sa parehong dila na pumapatay sa iyong kapatid na lalaki o babae, na iyong ipinagdarasal, pagpalain at paggalang sa Triune God o Ating Reyna at Ina ng Huling Panahon.

Pinagpapala kita, pinoprotektahan ka namin: ipinagkatiwala ka sa Aming Pag-iingat.

Manatiling walang takot: Ang Aking mga Legions ay nagbabantay sa bawat isa sa inyo nang may patuloy na atensyon.

pinagpapala kita. Nang walang takot, lumakad sa Pananampalataya.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

1. Magbasa tungkol sa komunismo…

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html ]

2. Basahin ang tungkol sa microchip…

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/Microchips_in.html ]

3. Basahin ang tungkol sa Reyna at Ina ng Huling Panahon…

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/REINA%20Y%20MADRE.pdf ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Bilang Kapitan ng Heavenly Host, desidido si St. Michael the Archangel sa lakas at kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Most Holy Trinity.

Tinatawag niya tayo sa panahong ito ng transisyon para sa sangkatauhan habang ito ay nagpapatuloy mula sa pagkabihag patungo sa pagkabihag, ngunit ang mga tao ay nagpapatuloy nang hindi gustong tumingin.

Nasira ang kapayapaan sa lahat ng dako: naging normal na sa sangkatauhan ang pag-aaway.

Ang kasamaan at ang mga institusyon nito, na lumaganap sa lahat ng dako sa pamamagitan ng kanilang malalaking galamay, ay nagnanais na ang Bayan ng Diyos ay walang mga simbahan, hindi na tanggapin si Hesus sa Eukaristiya at maging isang bayan na walang Ina.

Tinatawag niya tayo upang sukatin ang ating mga salita patungo at laban sa ating kapwa.

“Ang may mga tainga, ay makinig” (Mt 13, 9).

Amen.

____________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.