Luz de Maria, Marso 3, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

MARSO 3, 2022

[Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Bilang Prinsipe ng Heavenly Army, tinutugunan ko ang bawat isa sa inyo nang paisa-isa:

NAWA’Y ANG PAGPAPALA NG TRINITARIAN AY SA INYONG BAWAT ISA SA NAPAKAESPESYAL NA PANAHON NA ITO NG Kwaresma.

Nakatayo Ako sa harap ng sangkatauhan kasama ang Aking Mga Hukbo sa Langit, na gustong pigilan ang malaking pagkawala ng mga kaluluwa na sumapi sa hanay ng Diyablo.

MAGING KALAMA AT HINAYAAN KAMI NA KUMILOS SA IYO…

Ang sangkatauhan ay nabubuhay sa mahihirap na sandali para sa mga may kamalayan at nakikilala ang mga oras, ngunit mga sandali ng panunuya para sa mga nawalan ng budhi at sumuko sa kasamaan.

Magkakaroon ng kaunting paghinto para sa mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo sa paghihirap na ito ng digmaan, bago sila magdusa dahil sa komunismo (1) sa buong mundo.

Mga tao ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang hindi pagsang-ayon ay hahantong sa mga pag-aalsa ng lipunan (2) na magaganap sa iba’t ibang bansa, at ang pagdaan ng mga tao sa Mundo ay magiging mas masakit.

ISAISIP ANG NANGYAYARI BILANG PAGKAKATAON PARA SA PAGDALIY, HINDI SA KINIKILIG, KUNDI MAY KASIYAHAN NG BANAL NA PROTEKSIYON: MAY PANANAMPALATAYA.

Ang kamatayan ay darating sa pamamagitan ng palihim; ang isang maimpluwensyang tao ay babagsak, at ito ang magpapapanatili sa mga aksyon ng ibang mga bansa. Ang kinatatakutang Digmaang Pandaigdig ay lalabas, na tumawid sa Gitnang Silangan.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, nakalimutan na ninyo na ang lupa ay patuloy na manginig – manatiling alerto.

PARTIKULAR NA ITO SA Kwaresma:

Isabuhay ito sa pamamagitan ng pagbaling sa mga Sakramento.

Magsisi, gumawa ng kabayaran; ialok ang anumang kaya mo.

Nagbalik-loob (Mt. 4:17; Mk. 1:15), nagiging mga bagong nilalang ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig sa kapwa.

Manalangin nang buong puso para sa pagdurusa ng sangkatauhan.

Ipagdasal ninyo ang inyong sarili na huwag ninyong hayaang mangibabaw ang kasamaan sa inyong isipan at maging biktima ng kasamaan nito.

Ipagdasal ang France, magdusa ito dahil sa komunismo.

Ipagdasal ang Inglatera, ito ay magiging destabilisado.

Manalangin para sa Espanya; paparating na ang digmaan.

Manalangin para sa Argentina; maalab ang mga tao nito.

ANG ANGHEL NG KAPAYAPAAN (3) DARATING ; tutulungan ka niya, pagdating pagkatapos ng pampublikong pagtatanghal ng Antikristo, kahit na binabantayan ka na niya.

Nang walang takot, nagtitiwala sa Banal na Trinidad, makiisa ang inyong sarili sa Ating Reyna at Ina ng Katapusan ng Panahon (4) at gumawa ng kabayaran para sa sangkatauhan.

Ang Aking mga Legion ay nakatayo sa harap ng bawat isa sa inyo.

Tanggapin ang Aking Pagpapala ng lakas.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

1. Tungkol sa komunismo :

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html ]

2. Mga salungatan sa lipunan :

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/CONFLICTOS%20SOCIALES.html ]

3. Tungkol sa Reyna at Ina ng Huling Panahon :

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/reina_y_madre_de_los_ultimos_tiempos.html ]

4. Ang Anghel ng Kapayapaan :

[Tingnan ang link: https://revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Matulungin sa mga salita ni San Miguel Arkanghel sa sandaling ito ng pasakit para sa sangkatauhan, italaga natin ang ating sarili sa reparasyon at magsikap na maging mas mabuting anak ng Diyos.

Ipagdasal natin ang mga nagdurusa at sa paghihirap na ito tingnan natin kung ano ang maaaring mangyari sa buong sangkatauhan.

Taglay natin ang kayamanan ng Pananampalataya na nagpapatibay sa Banal na Proteksyon sa Bayan ng Diyos, ngunit ihanda natin ang ating sarili sa espirituwal at kung ano ang kinakailangan upang harapin ang darating.

Ipagdasal natin na tulungan tayo ng Anghel ng Kapayapaan na huwag mawalan ng pag-asa, at palakasin natin ang ating Pananampalataya sa Kabanal-banalang Trinidad at sa Ating Mahal na Ina.

Ipagdasal natin ang sangkatauhan, para sa kapayapaan sa mundo, nagtitiwala na ang mga panalangin ay makakabawas sa ating nararanasan.

Ang Kuwaresma ay panahon ng penitensiya at pagbabagong loob: mag-ayuno tayo, hindi lamang mula sa pagkain, kundi pati na rin sa napakaraming pagkilos na nagtutulak sa sangkatauhan sa kailaliman ng kasamaan.

Mga kapatid, tayo ay magkaisa sa panalangin at penitensiya.

Amen.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.