Luz de Maria, Pebrero 24, 2022

___________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

FEBRUARY 24, 2022

[Tingnan ang website:  https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

INILIGAW KO KAYO SA LOOB NG AKING INA, ARKA NG KALIGTASAN.

Aking mga minamahal:

PINAGPROTEKTAHAN KA NG MAAWAING PAGMAMAHAL NG AKING ANAK.

Sa sandaling ito ang puso ng Aking mga anak ay nagmamadaling tumitibok, batid na ang tunog ng mga tambol ng digmaan ay huminto, at sa lugar nito ay naririnig nila ang dagundong ng mga pagsabog ng mga armas.

Kami – Aking Anak at itong Ina – ay nagluluksa sa pagdurusa ng mga dumaranas ng kakalat sa iba pang bahagi ng mundo.

Mga tao ng Aking Anak, huwag umatras; ialay ang lahat na abot-kaya mo para sa buong sangkatauhan. Ang mga kuko ng Diyablo ay nagpapabilis sa pagdurusa ng mundo at ang pagdating ng Antikristo (1) (Cf. I Jn 2, 18-22). Ang iyong nararanasan ay ang diskarte ng kasamaan para sa paghahati ng sangkatauhan.

Mag-alay ng Banal na Eukaristiya para sa sangkatauhan. Bilang Bayan ng Aking Anak, huwag tumigil sa pagdarasal, pag-aalay, pagmamahal sa Banal na Kalooban, pagsunod sa tunay na Magisterium ng Simbahan ng Aking Anak at pagiging mga nilalang ng kabutihan.

Mga minamahal na anak:

IHANDA ANG INYONG SARILI AT MAG-Alok AGAD…

Pumunta sa Eukaristiya Pagdiriwang, ialay sa iyong pagtanggap ang Banal na Eukaristiya sa isang estado ng Biyaya para sa mga nagdurusa sa pagsalakay ng makasariling interes ng dalawang kapangyarihan, na sasamahan ng mas maraming mga bansa na may pagnanais para sa kapangyarihan, na siyang nananaig sa sa pagkakataong ito.

IKAW AY NABUBUHAY SA NAPAKAHIRAP NA PANAHON NA KUNG SAAN ANG KAPANGYARIHAN NG PANALANGIN AY PANATILIHING TATAYO.

ITO AY KAILANGANG IPAGDAG ANG IYONG PAGMAMAHAL SA KABANAL NA TRINIDAD UPANG ANG PANANAMPALATAYA AY MANATILI SA LOOB MO.

Ang pagkamakasarili ay nalampasan ang lahat ng limitasyon. Ang pagnanasa sa kapangyarihan ay nahayag at kung ano ang itinatago ng mga naglalabanang kapangyarihan ay nalaman.

Ang Babala (2) ay nalalapit na at dapat kayong maging mga nilalang ng mabuti, pag-ibig at kapatiran, pagsisisi sa inyong mga pagkakamali at pagsisimula ng bagong buhay. Hindi pa huli ang lahat: hindi ka nag-iisa, pinoprotektahan ka ng Aking Anak.

Manatiling nagkakaisa, mahalin ang Aking Banal na Anak at maging tapat na mga disipulo ng Aking Anak.

Iniingatan kita sa loob ng Aking Sinapupunan. Bayan ng Aking Anak, minamahal na mga tao, pinagpapala Ko kayo.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga Pahayag tungkol sa Antikristo :

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html ]

(2) Mga Pahayag tungkol sa dakilang Babala ng Diyos :

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/warning.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang pagkakaisa kung saan tinatawag tayo ng ating Mahal na Ina ay dapat na humantong sa atin na maging mas sensitibo sa iba bilang mga nilalang ng Diyos at sumigaw para sa buong sangkatauhan.

Ang nangyayari – ang simula ng digmaan, ay humahantong sa atin na muling pag-isipan, seryoso at responsable, ang saloobin, pananaw at pagkakaisa na bilang mga anak ng Diyos ay tinutupad natin sa ating buhay.

Amen.

___________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.