Ang Pasyon ng Kristo (Bahagi 2)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Passion of the Christ ay isang 2004 Amerikanong trahedya na pelikula na idinirek ni Mel Gibson. Nagsisimula ang pelikula sa mga panalangin ni Kristo sa Halamanan ng Gethsemane at sa Kanyang pagkakanulo ni Judas Iscariote. Kasunod ito ng pagsubok at pagpapahirap na dinanas ni Kristo sa ilalim ni Poncio Pilato at Haring Herodes. Nang ipahayag ni Pilato ang hatol na kamatayan ni Kristo, pinasan Niya ang isang mabigat na kahoy na krus patungo sa Kalbaryo sa gitna ng pulutong ng mga nanunuya na mga mamamayan at malagim na pambubugbog. Siya ay ipinako sa krus, namatay, at si Satanas ay sumigaw sa pagkatalo, dahil tinubos na ni Kristo ang sangkatauhan. Siya ay kinuha mula sa krus at inilibing ngunit nabuhay mula sa mga patay at lumabas sa libingan.

______________________________________________________________

Nang mamatay si Kristo sa krus, ilang pangyayari ang nagpatunay na “Siya ang Anak ng Diyos!”

“At nang si Hesus ay muling sumigaw sa malakas na tinig, ay nalagot niya ang kaniyang espiritu. Sa sandaling iyon ang kurtina ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nahati ang mga bato, at nabuksan ang mga libingan. Ang mga katawan ng maraming banal na tao na namatay ay muling nabuhay. Lumabas sila sa mga libingan pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Hesus at pumasok sa banal na lungsod at nagpakita sa maraming tao. Nang makita ng senturion at ng mga kasama niya na nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang lahat ng nangyari, sila ay natakot, at sumigaw, ‘Talagang siya ang Anak ng Diyos!’” (Mt 27:50-54).

______________________________________________________________

Napanood ko ang orihinal na pelikula sa tatlong sesyon dahil sa matinding kalupitan at kawalan ng hustisya. “Si Kristo ay nagdusa nang husto para sa akin upang ako ay makapasok sa Langit, at wala akong pag-asa na makarating doon maliban kung ipagtatapat ko ang aking kasalanan sa mga awtoridad at magsilbi ng oras para sa pagpatay,” katwiran ng isang mamamatay-tao na nanonood ng pelikula . . . at sinunod niya ang kanyang pangangatwiran.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.