Armageddon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang armageddon labanan ay klima ang digmaan sa pagitan ng mabuti at masama.

“Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo kundi ng mga pamunuan, na may mga kapangyarihan, na may mga pinuno ng mundo sa kasalukuyang kadiliman na ito, na may masasamang espiritu sa kalangitan.” (Mga Taga Efeso 6:12)

Ang digmaan ang magiging huling paghaharap ng Diyos at ni Satanas, at ang larangan ng digmaan ay nakapalibot sa sinaunang lungsod ng Megiddo, Israel. Si Cristo ay babalik nang lihim upang ilat ang mga hukbong tinipon para sa digmaan at itatag ang Kanyang kapangyarihan.

“Pagkatapos ay binuo nila ang mga hari sa lugar na pinangalanang Armageddon sa Hebreo.” (Apocalipsis 16:16)

Si Cristo ay mananalo at maghahari sa Mundo! Kanyang mabubuhay na mag-uli ang mga patay, magkakaisa ang lahat ng banal sa Langit, babaguhin ang mga sistema ng moralidad at pulitika, at magkakaisa ang Kanyang mga hinirang sa katotohanan at sumasamba sa Templo ng Jerusalem.

“Ang Panginoon ang magiging hari sa buong mundo; sa araw na yaon ang Panginoon ang tanging isa, at ang pangalan ng Panginoon ang nag-iisa.” (Zacarias 14:9)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.