Kaligtasan ng mga Nawalang Kaluluwa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang mga banal at debotong kaluluwa ay dapat kumilos upang iligtas ang ibang mga kaluluwa. Sila ay mga ordinaryong tao na nagmamahal sa kanilang kapwa, ngunit hindi dumadalo sa Simbahan, tumatanggap ng mga sakramento at kinikilala ang Aking pag-iral. Kapag ipinakita sa kanila ang Aking pag-iral, agad nila Akong yayakapin.

Napagtatanto ng mga nawawalang kaluluwa ang kanilang mga hinaing laban sa Aking Ama at natutuwa sila sa mabibigat na kasalanan. Kinokontrol ni Satanas ang mga kaluluwang ito, ngunit makakatakas lamang sila sa kanya at maliligtas sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal at debotong kaluluwa.

Ang misyon ng aking mga kapanahon ay mas malaki at mas mahalaga kaysa sa misyon ng aking mga apostol noong ako ay umakyat sa langit. Ang iyong tungkulin ay baguhin ang mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin para sa aking bagong paraiso. Mahal ng Aking Ama ang lahat ng makasalanan, at ang Langit ay nagagalak sa kaligtasan ng bawat nawawalang kaluluwa.

Hesus

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.