Panloob na Lokusyon

______________________________________________________________

Ang Panloob na Lokusyon ay isang pribadong paghahayag na narinig o natanggap sa loob, na dapat nating alamin bago matukoy ang anumang pagkilala o kahalagahan.

Ipinaliwanag ng Kategorya ng Simbahang Katoliko (CCC) ang:

Natanto ng Simbahan ang ilang pribadong paghahayag, bagama’t hindi ito pribadong tungkulin ng mga paghahayag na pagbutihin pa o kumpletuhin ang Paghahayag ni Kristo.

Alam ng sensus filium ng Simbahan kung paano mahiwatigan at malugod na tinatanggap sa mga paghahayag na ito anuman ang bumubuo sa tunay na panawagan ni Kristo o ng kanyang mga banal. Hindi matatanggap ng pananampalatayang Kristiyano ang “mga paghahayag” na nagsasabing ang paglampas o pagwawasto sa Paghahayag ni Kristo ang katuparan, tulad ng nangyari sa ilang relihiyong hindi Kristiyano at gayundin sa ilang sekta na nagbabatay sa kanilang sarili sa gayong “mga paghahayag.” (CCC 67)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.