Mga Agnostico at Mga Ateista

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na sumulat ng isang liham, maikli at banayad, sa mga agnostiko at ateista tungkol sa Pag-iilaw ng Konsensya.

Ang mga agnostic ay nagtatanong sa pagkakaroon ng Diyos at ang mga Atheist ay tinatanggihan ang Kanyang pag-iral.

Ang isang ateista ay walang pananampalataya sa Diyos, naniniwalang walang diyos, o walang kamalayan sa mga diyos. Naniniwala ang isang agnostic na imposibleng malaman kung may diyos o hindi nakatuon sa isyu.

Tayo ang henerasyon Ikalawang Pagparito ni Kristo, at sa Kanyang walang katapusang awa, ihahayag ni Kristo ang Kanyang sarili bago ang Kanyang pagdating sa bawat taong nasa edad na ng pangangatuwiran. Bawat agnostiko at ateista ay magkakaroon ng pribadong pakikinig kay Kristo, na mag-aanyaya sa kanila na angkinin ang kanilang karapatan ng mga anak ng Diyos at mga tagapagmana ng Kanyang Kaharian.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.