Pag-iilaw ng Konsensya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Pansamantalang makikita ng Diyos ang ating kaluluwa sa Kanyang mga mata sa panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya.

Ito ay Biyaya para sa Espirituwal na Pag-unlad. Obserbahan natin ang ating buhay, salita at gawa, mabuti at masamang pag-iisip, at malalaman natin ang epekto ng bawat kilos o pagkukulang sa atin, sa ibang tao at sa Diyos. Ang ilang mga banal ay nagsabi na maraming makasalanan ang magsisi at maliligtas.

Ang Babala ay magiging mahimalang tanda ng Diyos sa buong mundo sa kalangitan upang alertuhan tayo tungkol sa Pag-iilaw. Maghanda para dito sa pamamagitan ng Penance.

“Sa gayon ay lalapit ako sa inyo sa paghatol. Ako ay magiging mabilis na saksi laban sa mga mangangalunya, laban sa mga nangangalunya, laban sa mga taong nagmumura nang mali, laban sa mga yaong umaapi sa upa ng manggagawa sa kanyang suweldo, balo at ulila, laban sa mga yaong nagtitiwalag sa naglalakbay, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.” (Malakias 3:5)

“Marami ang madadalisay, dalisay, at masusubukan, subalit ang masasama ay susubukin ang masasama; ang masasama ay hindi magkakaroon ng pang-unawa, kundi yaong mga may kaalaman ay mananagot.” (Daniel 12:10)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.