Maria at ang Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang artikulong Co-Redemptrix, Mediatrix at Magtaguyod ay binibigyang-diin ang promulgation ng The Fifth Marian Dogma upang magsiklab ng bagong pagbubuhos ng Banal na Espiritu. Ang ugnayan sa pagitan ng Banal na Espiritu at ni Maria ay malakas, at si Saint Maximillian Kolbe (1894-1941) ay bumuo ng isang Marian theology na naghahayag ng nakatagong relasyon sa pagitan ni Maria at ng Banal na Espiritu.

Itinuring ng santo ang pinakamataas na lugar ni Maria sa plano ng kaligtasan ng Diyos bilang katuwang sa lahat ng mga biyaya mula sa Diyos sa tao. Dumating sila sa atin mula sa Diyos Ama at ipinamahagi sila ng Espiritu Santo sa pakikipagtulungan ni Maria. Sinabi niya sa Medjugorje sa kanyang pagpapakita noong Oktubre 25, 2015:

“Mahal kong mga anak! Ngayon din, ang dalangin ko ay para sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng naging matigas ang puso sa aking panawagan. Ikaw ay nabubuhay sa mga araw ng biyaya at hindi nalalaman ang mga kaloob na ibinibigay ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng aking presensya.”

Ang espesyal na relasyon sa pagitan ni Maria at ng Banal na Espiritu ay lumitaw mula sa Pagkakatawang-tao ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nais ng Ama at ng Anak na si Maria ay magkaisa nang malapit sa Banal na Espiritu upang maisakatuparan ang Pagkakatawang-tao ng Salita sa loob ng kanyang sinapupunan, na ginagawang Ina ng Diyos si Maria; ang pagsasamang ito ay nagbigay-daan sa kanya na makipagtulungan sa Banal na Espiritu, ayon sa Kanyang kalooban, sa pamamahagi ng biyaya.

Sinuri ni Kolbe ang mga salita ni Mary kay Bernadette sa Lourdes, “Ako ang Immaculate Conception”. Si Maria ay ipinaglihi na walang kasalanan at nanatiling malinis. Sinabi ni Kolbe na si Maria ang nilikhang Immaculate Conception sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama at ng gawain ng Banal na Espiritu upang maging natatanging puspos ng biyaya at itinalagang maging Ina ni Kristo.

Ang pagkakaiba sa pagitan ni Maria at ng iba pang sangkatauhan ay may kinalaman sa biyaya, dahil binigyan siya ng Diyos ng isang natatanging pribilehiyo sa kanyang paglilihi na ginawa siyang nilikhang Immaculate Conception at ipinagkaisa siya nang hindi maipaliwanag sa Banal na Espiritu upang si Maria ay maging Ina ng Diyos. Nakipagtulungan siya sa matubos na kamatayan ng kanyang Anak, at nakipagtulungan sa Banal na Espiritu sa pamamahagi ng lahat ng biyaya na nararapat sa kanyang Anak.

Ang Banal na Espiritu ay lubos na tumatanggap sa pag-ibig na walang hanggan sa pagitan ng Ama at ng Anak, at  ginagawang mabunga ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa walang hanggang kasaganaan. Sabi ni Kolbe, “Ginawa ng Banal na Espiritu si Maria na mabunga, mula sa unang sandali ng kanyang pag-iral, sa panahon ng kanyang buhay, at sa kawalang-hanggan.”

Ang natatanging pribilehiyo na ipinagkaloob kay Maria ay may dalawang layunin:  Bilang Ina ni Kristo, si Maria ay ang Co-Redemptrix ng sangkatauhan; bilang asawa ng Banal na Espiritu, nakikibahagi siya sa pamamahagi ng biyaya.

Ang lahat ng mga grasya ay nagmumula sa Ama at ang Banal na Espiritu ay namamahagi sa kanila sa pakikipagtulungan ni Maria, ayon sa Kanyang nais. Kami ay tumutugon sa mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at si Maria ay maaaring makipagtulungan bilang tagapamagitan ng sangkatauhan sa harap ng kanyang banal na asawa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.