Luz de Maria, Mayo 1, 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

MAYO 1, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

Pinagpapala kita bilang Reyna at Ina.

Pinagpapala ko ang iyong isip, isip at puso.

Pinagpapala Ko kayo ng Aking Pag-ibig upang bilang mga anak ng Aking Banal na Anak ay maging masunurin kayo sa Kanyang Tawag.

Aking maliliit na anak:

DAPAT MONG MABILIS AT MAGING MAS ESPIRITUWAL . Ang mga oras ay apurahan; ang kasamaan ay hindi naghihintay at ginagawa ang mga plano nito para sa paghahari sa Aking mga anak. Huwag matakot: ang Inang ito ay nagpapanatili sa iyo na protektado at ang Aking Mantle ay yumakap sa sangkatauhan.

Maliit na mga bata, ang kapangyarihan ng Komunismo (1) ay nagpapadama sa sarili sa Lupa; ang pagnanais nito sa pananakop ay higit pa sa isang bansa.

NAGDURUSA AKO DAHIL SA KAWALAN NG MGA NAGTITIWALA SA MGA PANAHON NA KANILANG GINABUHAY: laganap ang digmaan at lilitaw ang kagutuman, na haharapin ay makakalimutan ng sangkatauhan ang mga prinsipyo nito.

Ang dragon ay nagpapakita ng kanyang mga galamay: salot, digmaan, taggutom (cf. Rev. 6:8) at paghahari sa sangkatauhan, inaalis ang mga relihiyon upang magtatag ng isang relihiyon .

Mga tao ng Aking Anak, panatilihing nagniningas ang inyong mga lampara (Lk. 12:35) na may pinakamainam na langis. Ang ilang mga tao ay patuloy na nagiging hangal nang hindi sinusuri ang katotohanan na dinaraanan ng sangkatauhan.

MGA BATA NA TANGA!

HINDI MO ALAM ANG MGA PROPESIYA NA NILALAMAN SA SAGRADONG KASULATAN.

Kung kilala mo sila, mauunawaan mo ang mga oras kung saan makikita mo ang iyong sarili at ang mga palatandaan at senyales ng sandaling ito. Ang lahat ay matatagpuan sa Banal na Kasulatan, ngunit ang sangkatauhan ay hindi na naniniwala sa Kabanal-banalang Trinidad, kinukutya Ako at itinatanggi ang pagiging gawa ng Diyos.

MGA BATA, ITINUTURO NINYO ANG KATOTOHANAN NA ANG FIRMAMENT AY NAGBABALA SA INYO BILANG ISANG PANOORIN … Magiging pula ang buwan (Joel 2:31) at kaakibat nito ang pagdurusa at sakit ng tao ay madaragdagan.

Manalangin, umiyak at mag-ayuno kung pinapayagan ito ng iyong kalusugan.

Magsisi at aminin ang iyong mga kasalanan nang may matibay na layunin ng pagbabago. Lumakad patungo sa Aking Anak, naroroon sa Banal na Eukaristiya , at humarap sa iyong landas patungo sa isang bagong buhay bilang mga tunay na anak ng Aking Anak.

Pumasok sa panloob na katahimikan at tingnan ang inyong sarili, na malubha – napakalubha, nang hindi nagkukunwari sa inyong mga personal na kilos at kilos: tingnan ninyo ang inyong sarili sa mga tuntunin ng inyong pagkatao, ang inyong pakikitungo sa inyong kapwa tao, galit, hinanakit, kawalan ng pagmamahal sa inyong sarili at para sa inyong sarili. iyong kapitbahay.

TINGNAN MO ANG SARILI MO!

DAPAT MANGYARI ANG PAGBABAGO “IPSO FACTO”.

DAPAT NINYONG PALAMBIN ANG INYONG MGA PUSO NA BATO BAGO ITO HULI.

Ikaw ay patungo sa mahihirap na panahon para sa buong sangkatauhan. Iniaalay Ko sa iyo ang Aking Mga Kamay upang gabayan ka sa Aking Anak, ang Aking Puso upang kanlungan ka at ang Aking Sinapupunan upang ikaw ay lumaki sa loob nito.

Manalangin, mga anak, manalangin: ang mga may hawak ng kapangyarihan sa Lupa ay dinadala ang sangkatauhan sa sakit.

Manalangin, mga anak, manalangin, ang lupa ay mayayanig ng malakas.

Manalangin, mga anak, manalangin para sa Simbahan ng Aking Anak.

Mga minamahal na anak, Bayan ng Aking Anak, manalangin.

Ako ay nagdadalamhati para sa Aking mga anak na hindi sumusunod.

Nagdalamhati ako para sa Europa, na hindi inaasahang magdurusa.

Sa buwang ito na inialay sa Ina na nagmamahal sa iyo, hinihiling Ko sa iyo ang Komunyon ng pagbabayad-sala tuwing Sabado at Linggo na iniaalay para sa pagbabagong-loob ng lahat ng tao, para sa kapayapaan sa daigdig, para sa Aking minamahal na mga anak, upang mapanatili nila ang Bayan ng Aking Anak. bilang isang komunidad ng Pag-ibig at kapatiran. Dapat mong ialay ito sa isang estado ng biyaya at may matatag na Pananampalataya.

Sa pamamagitan ng pagtupad sa Aking Mga Kahilingan matatanggap mo ang Grasya upang madagdagan ang iyong Pananampalataya sa Aking Banal na Anak at magkakaroon ka ng higit na proteksyon mula sa Heavenly Legions.

Panatilihin ang Pagkakaisa. Pinagpapala Ko kayo, Aking mga anak.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga propesiya tungkol sa komunismo: basahin…

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa buwang ito na lalo naming iniaalay sa Ating Mahal na Ina, kami ay nanunuluyan sa Kanyang Kalinis-linisang Puso at tumagos sa loob nito, nananalangin sa Kabanal-banalang Trinidad na tulungan kaming magkaroon ng Pananampalataya ng Ating Mahal na Ina, at sa gayon ay nabubuhay sa katuparan ng Banal. Kalooban sa lahat ng ating mga gawa at kilos.

Nag-aalay kami ng aming mga panalangin kay San Jose, na sinasabing Ama ng Ating Panginoong Hesukristo, na humihiling na ang kanyang pagsunod ay maging liwanag sa loob natin na gagabay sa atin sa tamang landas na may lumalagong Pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos.

Mga kapatid, malinaw nating nakikita na ang napaka-espesipikong Tawag na ito ay nagsasalita sa atin tungkol sa pangangailangan ng tao na maging mas espirituwal, dahil kung walang pananampalataya at walang pag-asa ay hindi siya makakaligtas sa harap ng darating.

Sa kabila ng mga anunsyo, ang tao ay hindi naniniwala at mula sa isang sandali hanggang sa susunod ay makikita niya ang kanyang sarili na nakaharap sa hindi niya pinaniniwalaan, at iyon ay kapag ang mga tao ay mag-atake sa isa’t isa para sa pagkain, para sa mga gamot at kung ano ang pangunahing pangangailangan.

Binabalaan tayo ng langit, ngunit ang babala ay hindi nakikita dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos at hindi pagkilala sa mga tanda at senyales. Magiging masakit ang kinabukasan at higit pa kapag ito ay napakalapit ngunit hindi pa nakikita.

Binanggit ng ating Ina ang blood moon sa atin; alalahanin natin ang makikita natin sa Banal na Kasulatan sa paksa:

“Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon.”

Joel 2:31


“Nang buksan niya ang ikaanim na tatak, tumingin ako, at dumating ang isang malakas na lindol; ang araw ay naging itim na parang sako, ang kabilugan ng buwan ay naging parang dugo.”

Apoc. 6:12


“At ako’y magpapakita ng mga tanda sa langit sa itaas at ng mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo, at apoy, at mausok na ulap. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon.”

Gawa 2:19-20


Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.