Ang Babaeng Samaritana

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang kuwento ng babaeng Samaritana (Juan 4:4-42) ay lubos na nagbubunyag. Nalaman natin ang tungkol sa pakikipag-usap ni Jesus sa isang nag-iisang babae na dumating upang kumuha ng tubig sa balon ni Jacob sa Samaria. Siya ay hinamak ng mga Hudyo dahil sa kanyang lahi at sa kanyang sariling mga tao dahil sa kanyang imoralidad.

Ang kuwento ay naglalaman ng mahahalagang katotohanan:

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Ang bawa’t uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw: Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. (Juan 4:13-14)

Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya’y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. Sapagka’t napasa bayan ang kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kaniya ng babaing Samaritana, Paano ngang ikaw, na isang Judio, ay humingi ng maiinom sa akin, na ako’y babaing Samaritana? (Sapagka’t hindi nangakikipagusap ang mga Judio sa mga Samaritano.) (Juan 4:7-9)

Sinabi sa kaniya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesias (ang tinatawag na Cristo): na pagparito niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay.  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. (Juan 4:25-26)

Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. (Juan 4:23-24)

At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya’y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo, Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kaniya’y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kaniya’y ipinamanhik nila na matira sa kanila: at siya’y natira roong dalawang araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; At sinabi nila sa babae, Ngayo’y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita: sapagka’t kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanglibutan. (Juan 4:39-42)

At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kaniyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Magiikaanim na nga ang oras. (Juan 14:6)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.