Nilipat ni Kristo ang Samaria

_______________________________________________________________

See the source image

Palestine sa Panahon ni Hesus

 

_______________________________________________________________

Ang mga paglalakbay ng Panginoon ay masusing binalak, at ang Kanyang aktibidad ay nagpatuloy sa oras sa banal na orasan. Ang oras ay isang salik sa paglalakbay ni Kristo sa Samaria. Ang Kanyang ministeryo ay naging napakalaking matagumpay, na makikita sa mga pagbabalik-loob ng kanyang mga disipulo, upang ituon ang galit na interes ng mga Pariseo sa Kanya. Ang mga Pariseo ay ang pinaka-vocal at maimpluwensyang ng tatlong pangunahing relihiyosong mga lipunan sa Banal na Lupain.

Upang mapahusay ang Kanyang misyon, lumipat si Kristo mula sa Judea sa timog, patungo sa Galilea sa hilaga, na dumaan sa Samaria. Ito ay nasa pagitan ng Judea at Galilea ngunit ang pagdaan sa Samaria ay hindi ang pinakakaraniwang ruta sa pagitan ng dalawang probinsiya, dahil ang Samaria ay hindi itinuturing na kabilang sa Banal na Lupain at nagkaroon ng poot sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano.

Hindi nag-atubili ang Panginoon na lampasan ang Samaria, dahil bilang Tagapagligtas ng lahat ng tao, kinailangan ni Hesus na harapin ang nagbabagang hinala at awayan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga Samaritano.

Habang naglalakbay si Hesus at ang kaniyang mga alagad pahilaga, nakarating sila sa isang lunsod na tinatawag na Sicar, sa Samaria. Ipinahayag ni apostol Juan na “naroon ang balon ni Jacob,” at tinawag itong “bukal” at “balon” dahil ang tubig nito ay nagmumula kapuwa sa ulan at bukal sa ilalim ng lupa. Ang Panginoon ay pagod at naupo nang dumating Siya sa balon.

Ang sumusunod na talata sa Bibliya ay nag-uugnay sa paglalakbay ni Kristo mula sa Judea hanggang sa balon ni Jacob sa Samaria:

“Nang marinig ni Jesus na ang mga Pariseo ay nalaman na siya ay gumagawa at nagbibinyag ng higit pang mga alagad kaysa kay Juan – kahit na ang totoo ay ang kanyang mga alagad ang nagbautismo, hindi si Jesus mismo – siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan niyang dumaan sa Samaria. Sa daan ay dumating siya sa bayan ng Samaritana na tinatawag na Sicar malapit sa lupain na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Naroon ang balon ni Jacob at si Jesus, na pagod sa paglalakbay, ay naupo sa tabi ng balon. Noon ay mga ikaanim na oras na.” (Juan 4:1-6)

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.