KASAMAAN Sekularismo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang sekularismo ay isang etikal na pilosopiya na may tatlong pangunahing prinsipyo na tumutubos sa teolohiya.

• Ang pagpapabuti ng buhay na ito sa pamamagitan ng materyal ay nangangahulugan.
• Agham ang magagamit na Providence of man.
• Mabuting hangarin ang kabutihan sa kasalukuyang buhay.

Sina Holyoake at Bradlaugh ay nagsimula at kumalat ang sekularismo sa England sa buong XIX siglo. Ipinagtanggol ng Banal na Oke ang pagpawi sa lahat ng panunumpa na hinihingi ng batas, ang sekularisasyon ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan at pagwawasto ng Simbahan. Bradlaugh advocated: 

“Ang isang elemento ng panganib sa Europa ay ang paraan ng pagdating ng Simbahang Romano sa pulitika. … Mag-ingat kapag ang dakilang simbahan, na ang kapangyarihan ay walang makapagkakaila, ang kakayahan ng mga namumunong tao ay minarkahan, sinisikap na gamitin ang demokrasya bilang sandata nito. May panganib sa kalayaan sa pag-iisip, sa kalayaan sa pananalita, sa kalayaan sa pagkilos. Ang malaking pakikibaka sa bansang ito … tulad ng matagal ko nang itinuro at ngayon ulitin – sa pagitan ng Libreng Kaisipan at Roma.”

Ang sekularismo ay nagpapalawak ng libreng pag-iisip sa etika. Si Holyoake ay isang agnostiko na batay sa sekularismo sa pag-aaral ng kalikasan ng relihiyon, samantalang inaangkin ni Bradlaugh ang sekularismo sa relihiyon. Ang sekularismo ay may malaking pag-aalala sa kultura, panlipunang pag-unlad at kalidad ng buhay, lalo na sa uring manggagawa, at naghahangad ng pinakamalaking kabutihan sa kasalukuyang buhay, dahil ang buhay ng Diyos at ng buhay sa hinaharap ay magkakapareho. Katoliko motibo ay walang halaga sa sekularismo.

Itinuturo ng Simbahan na ang kasalukuyang buhay ay hindi katapusan mismo, ang kaalaman tungkol sa materyal na mundo ay humahantong sa kaalaman tungkol sa espirituwal na mundo, at dapat nating isaalang-alang ang pag-iral at likas na katangian ng Diyos, Banal na Paghahayag, at paghahanda para sa buhay sa hinaharap. Ang Diyos ang lumikha at pinuno ng mga indibiduwal at lipunan; pagkatapos ay dapat igalang ng mga Estado ang relihiyon, dahil ito ay personal at isang tungkulin sa lipunan.

Mali ang sekular na edukasyon sa mga pampublikong paaralan, dahil hindi natututuhan ng mga bata ang kinakailangang paraan ng kaligtasan kabilang na ang paggalang sa kanilang mga guro at kaedad. Ito ay kwalipikado sa patuloy na karahasan sa akademikong karahasan na pinanonood natin sa American National News.  Ang sekularisasyon ng mga pampublikong paaralan sa isang bansang Kristiyano ay hindi tinatanggap dahil ang mga mamamayan ay may karapatang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa relihiyon na idinidikta ng budhi. Ang Bill of Rights ng Konstitusyon ng US, na pinagtibay noong Disyembre 15, 1791, ay nagsasaad sa Amendment I:

“Ang Kongreso ay hindi dapat gagawa ng batas tungkol sa pagtatatag ng relihiyon o pagbabawal sa malayang paggamit nito; o pinaikli ang kalayaan sa pagsasalita, o ng pamamahayag; o ang karapatan ng mga tao na mapayapang magtipun-tipon, at magpetisyon sa Pamahalaan para sa pagtugon sa mga hinaing.”

Ang Simbahang Romano Katoliko ay hindi maaaring isaalang-alang ang halaga ng kasalukuyang buhay bilang isang wakas, ngunit isang paglipat sa isang hinaharap na buhay na dapat nating ihanda ang pagsunod sa natural at banal na mga batas. Tinatanggihan ng Katolisismo ang Sekularismo, dahil itinatanggi nito ang pinakamarangal na mithiin ng tao.

Nagbabala si Pope Benedict XVI noong Enero 2012:

“Nangangailangan na matanto ng buong komunidad ng Katoliko sa Estados Unidos ang mga malubhang banta sa pampublikong moral na saksi ng Simbahan na ipinakita ng isang radikal na sekularismo na nakakakita ng pagtaas ng pagpapahayag sa larangan ng pulitika at kultura. Ang kabigatan ng mga bantang ito ay kailangang malinaw. pinahahalagahan sa bawat antas ng buhay simbahan. Ang partikular na pag-aalala ay ang ilang mga pagtatangka na ginagawa upang limitahan ang pinakamahalagang kalayaan ng mga Amerikano: ang kalayaan sa relihiyon.”

Ang kapalaran ng Simbahan sa ikatlong milenyo ay nakasalalay sa ating pagtugon sa sekularisasyon. Nauunawaan ng papa na ang sekularisasyon ay nakakuha ng pampulitikang saligan sa Russia at Europa, at nakarating na sa Estados Unidos ng Amerika. Ang sekularismo ay minamaliit ang Bibliya, “Merry Christmas”, pampublikong panalangin, ang Sampung Utos, at “Ikaw ay makilahok sa sekswal na rebolusyon.”

Pinagtitibay ng sekularismo ang mundong ito, tinatanggihan ang susunod na mundo, at inaalis ang Kristiyanismo sa kultura. Kung wala ang Diyos, ang mga tao ay nagiging maliliit na diyos na lumilikha ng mga moral na code na nagpapalaki ng temporal na kasiyahan.

 

Dapat tawagin ng mga Katoliko ang “KASAMAAN Sekularismo” at tanggihan ang impluwensya nito. Diyos, “iligtas mo kami sa kasamaan,” gaya ng sinasabi namin sa Panalangin ng Panginoon!

 
______________________________________________________________
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.