MGA ANGHEL NILAGAY SA PILIPINAS

______________________________________________________________

MGA ANGHEL NILAGAY SA PILIPINAS

ANGELS PLACED IN THE PHILIPPINES

MAY MATINDING MENSAHE SA MGA PILIPINO

THERE IS A STRONG MESSAGE TO THE FILIPINOS

______________________________________________________________

A prophecy from Vincent Selvakumar:

That the Lord has commanded some of His angels to be stationed in many places in Philippines. They are now coming to be stationed in their places. The coming days are the time when you and the angels are going to work together with the Filipino. The Lord has pre-ordained those places for the angels to stand.

______________________________________________________________

Isang propesiya mula kay Vincent Selvakumar:

Na inutusan ng Panginoon ang ilan sa Kanyang mga anghel na pumuwesto sa maraming lugar sa Pilipinas. Papunta na sila ngayon para pumwesto sa kanilang mga lugar. Ang mga darating na araw ay ang panahon na ikaw at ang mga anghel ay magtutulungan kasama ang Pilipino. Itinakda na ng Panginoon ang mga lugar na iyon para tumayo ang mga anghel.

______________________________________________________________

I am not a prophet, though I may prophesy as a Messenger of the Holy Spirit for the End Times.

“Write more frequently to Filipinos and in Filipino,” the Holy Spirit asked me early this year through an Interior Locution, and I am developing the “Index ng Pilipino mga Pakete“.

We entered the New Era anticipating Christ Second Coming, and the Holy Spirit asked me to help the Filipinos prepare Christ’s Bride for His Return.

______________________________________________________________

Hindi ako isang propeta, kahit na maaari rin akong magpropesiya bilang isang Mensahero ng Banal na Espiritu para sa Huling Panahon.

“Sumulat nang mas madalas sa mga Filipinos at sa Filipino,” tanong sa akin ng Banal na Espiritu sa unang bahagi ng taong ito sa pamamagitan ng isang Panloob na Lokasyon, at binubuo ko ang “Index ng Pilipino mga Pakete“.

Pumasok kami sa Bagong Panahon na naghihintay sa Ikalawang Pagdating ni Kristo, at hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na tulungan ang mga Pilipino na ihanda ang Nobya ni Kristo para sa Kanyang Pagbabalik.

______________________________________________________________

This entry was posted in Default and tagged . Bookmark the permalink.