Bukang-liwayway ng Pampublikong Ministeryo ni Kristo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Kristo ay gumawa ng maraming himala sa bukang-liwayway ng Kanyang pampublikong ministeryo. Ipinangaral niya ang mabuting balita, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga taong may maraming karamdaman, kabilang ang pagkabulag at pagkalumpo.

Pumasok si Kristo sa sinagoga sa Nazareth, kung saan Siya nakatira, at tumindig upang basahin ang Isaias 61, isang tekstong pinili ng Diyos upang ipahayag na si Kristo ang nagpasimula ng mesyanic na panahon ng kaligtasan. “Ngayon ang kasulatang ito ay natupad sa inyong pandinig,” ang sabi ni Hesus.

Ang mensahe ay nagpakilos sa mga tagapakinig mula sa pagkamangha hanggang sa galit, dahil si Kristo ay Nazorean. Dinala ng mga tagapakinig si Kristo sa isang bangin upang Siya ay ihulog at patayin, “ngunit pagdaan sa gitna nila Siya ay umalis.” (Lucas 4:30)

Nilito ni Kristo ang mga manonood dahil hindi pa dumarating ang Kanyang oras. Kinailangan niyang ipangaral ang mabuting balita sa Dukha sa Espiritu, ipahayag ang pagpapalaya sa mga bihag ni Satanas at gumawa ng mga himala, bago sumuko sa Kanyang pasyon at kamatayan sa krus upang tubusin ang sangkatauhan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.