Luz de Maria, 21 Mayo 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

MAY 21, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Aking mga minamahal na tao:

Tanggapin ang Aking Sagradong Puso kasama ng Aking Pagpapala.

NANATILI AKO SA BAWAT ISA SA INYO.

BAWAT TAO ANG NAGDEDESISYON KUNG GUSTO NILA AY BUKSAN SA AKIN ANG PINTO NG KANILANG PUSO.

Ang lahat ng Langit ay nakatayo sa harapan ng Aking mga anak upang tulungan sila, at hindi kayo dapat matakot sa kung ano ang darating, ngunit dapat magtiwala sa Aking Proteksyon. Dapat kang maniwala na hindi ka nag-iisa.

Ikaw ay nabubuhay sa loob ng Pagdalisay na kinakailangan sa panahong ito upang ang Aking mga anak ay maligtas.

Ang “mga lobo na nakadamit ng tupa” (cf. Mt 7:15) ay nakikibahagi sa pagsasagawa ng mga utos ng Antikristo, pagpapakain sa makademonyo na dragon upang palakihin ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa imoralidad, ang pagpatay sa mga inosente at ang pagkawasak ng pamilya sa pamamagitan ng mga batas na taliwas sa minamahal na institusyong ito.

TINAWAG KA NG NANAY KO NA MAGSISISI, HINDI KA NAGSISISI …

Ang bandila ng henerasyong ito ay kahihiyan at imoralidad. Ibinigay ng tao ang kanyang kamay sa Diyablo, samakatuwid ang mga pagkastigo ay hindi titigil. Ang mga ito ay magiging napakalubha na hindi mo maiisip ang mga ito.

Ang pagdurusa ng sangkatauhan ay hindi malayo sa iyo, ngunit isang kisap-mata ang layo. Sa katangahan, patuloy mong tatanggihan at itatanggi ang mga palatandaan at senyales hanggang sa maabot ng taggutom ang sangkatauhan, at ang panaghoy, kasama ng mga panlipunang pag-aalsa , ay magiging sa buong mundo.

ANG KAGUTOM NA ITO AY KAILANGAN PARA SA ANTIKRISTO UPANG IBIGIT NIYA ANG KANYANG PWERSA SA MGA TAO AT OBLIGADO SILA NA TATAKAN ANG KANILANG SARILI UPANG MAKAKUHA NG PAGKAIN AT MGA GAMOT, AT SA WAKAS AY MAMAMAHALIN NIYA SILA.

Aking minamahal na Bayan, ang mga sakit ay umuunlad, sunod-sunod na ipinapadala sa sangkatauhan upang panatilihin kang matakot at mapilitan. Ang sakit sa balat na ito ay hinulaan para sa iyo: ang mga sakit ay hindi dumarating nang mag-isa.

Manalangin, lumapit sa Akin: AKO ANG IYONG DIYOS (Jn 8:28).

Aking minamahal na Bayan, hindi lamang sakit ang mararanasan ng Aking Bayan.

SA MGA PRINCIPAL SANCTUARIES NA ALAY SA AKING KABANALAN NA INA SA BAWAT BANSA, MILAGRO NG MATERNAL LOVE ANG MAGAGANAP SA LOOB NG 3 ORAS. IAALALA KA NG NANAY KO IN ADVANCE.

Mga anak, hindi kayo nag-iisa, panatilihing buhay at matatag ang inyong Pananampalataya. AKO ANG DIYOS MO.

Manalangin Aking mga anak, manalangin para sa Italya: ito ay magdurusa nang matindi.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang Japan ay mayayanig nang malakas.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang Aking mga tao ay hindi pababayaan, gaano man kalubha ang sandali.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, darating ang gabi sa isang kisap-mata.

Aking Bayan, ang Aking Krus ay tanda ng Kaligtasan at Katubusan; dalhin ito sa iyo.

AKO ANG DIYOS MO AT HINDI KO IKAW IBABAYAN.

Pinagpapala kita ng Aking Pag-ibig.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa Panawagang ito, muling ipinapahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang ating pangangailangang manatili sa Banal na Kalooban.

Sa harap ng napakaraming pagdalisay na darating, na hindi na malayo sa sangkatauhan gaya ng dati, ang ating gawain ay panatilihin ang ating sarili sa landas ng pagbabagong loob, patuloy na naghahanap para sa personal na pakikipagtagpo kay Kristo.

Nilinaw sa atin ng ating Panginoon na ang mga sakit ay nagpapatuloy at hindi sila natural na lumilitaw. Kasabay nito, inulit Niya na Siya ay kasama natin, gayundin ang Aming Ina, upang tayo ay manatiling matatag at matatag sa Pananampalataya.

ATING PANGINOONG JESUCRISTO

22.07.2021

Aking bayan, ang pagdurusa ng sangkatauhan ay magiging mas matindi para sa lahat; magpapatuloy ang sakit at pagkatapos ay ang balat ay magkakaroon ng panibagong sakit.


ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL

15.12.2020

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin nang walang tigil upang ang sakit sa balat ng tao, kapag ginagamot sa mga gamot ng Langit, ay mabilis na madaig.


ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL

01.09.2020

Darating na ang sandali ng paglilinis; ang sakit ay magbabago sa kurso nito, muling lilitaw sa balat (*).

(*) Ang Kabanal-banalang Birheng Maria ay nagpahiwatig ng ilang mga halaman na tumutulong sa paggamot ng mga sakit sa balat, katulad ng: calendula, mugwort, nettle at geranium .

Hinihikayat tayo ng dakilang pagpapala ng pagtanggap ng Miracle of Maternal Love sa mga pangunahing santuwaryo bilang parangal sa Ating Kabanal-banalang Ina sa bawat bansa. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayong magtanong tungkol sa Marian Shrines sa inyong sariling bansa. Muli nating nahahanap ang ating sarili sa harap ng Divine Mercy.

Nawa’y ang aking Sakramental na Hesus ay purihin magpakailanman. Sa Langit at sa Lupa, purihin ang iyong Pangalan.

Nawa’y ang aking Sakramental na Hesus ay purihin magpakailanman. Sa Langit at sa Lupa, purihin ang iyong Pangalan.

Nawa’y ang aking Sakramental na Hesus ay purihin magpakailanman. Sa Langit at sa Lupa, purihin ang iyong Pangalan.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.