Huwag Mag-abala

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulungbulong at pagtatalo: Upang kayo’y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila’y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan; upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Cristo, na hindi ako tumakbo nang walang kabuluhan ni nagpagal man nang walang kabuluhan. Oo, kahit ako’y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako’y nakikipagkatuwa, at nakikigalak sa inyong lahat: At sa ganyan ding paraan kayo’y nakikipagkatuwa naman, at nakikigalak sa akin. (Mga Taga Filipos 2:14-18)

______________________________________________________________

Ang mapagpakumbabang tao, pari man o nakatataas, ay kinikilala na sa maraming pagkakataon ang iba ay nagtataglay ng higit na kaalaman, at ang mapagpakumbabang tao ay maaaring magsabi: “Hindi ko alam. Dito mas marami kang nalalaman kaysa sa akin.” Hindi ito nakakabawas bagkus nakakadagdag sa taong mapagkumbaba.

. . .

Sinumang tagapamahala ay dapat magtaglay ng teknikal, tao at konsepto ng mga kasanayan, at ang mga kasanayan ng tao ay dapat umiral sa anumang antas ng pamamahala.  Karaniwan ba tayong nakakakita ng magagandang kasanayan sa pamamahala ng tao?

______________________________________________________________

“Kaya’t ang mga una’y mangahuhuli, at ang mga huli ay mangauuna.” (Mateo 20:16)

Bagama’t ang isang tao ay maaaring mauna na may dangal o kayamanan sa panandaliang buhay na ito, hindi iyon totoo sa kaharian ng Diyos. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi nakukuha sa katayuan sa buhay na ito.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino. Bookmark the permalink.