Manalangin kasama ang Bibliya

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Bibliyang Romano Katoliko ay mayroong 27 aklat ng Bagong Tipan at 46 na aklat ng Lumang Tipan. Simulan ang pagbabasa ng Bibliya gamit ang The Gospel of Mark dahil ito ay maikli, madali at makasaysayan.

Manalangin sa Bibliya. Manalangin gamit ang Bibliya. Ang panalangin ay isang pakikipag-usap sa Diyos, sa Birheng Maria o sa mga santo, at inirerekomenda ng Simbahan ang panalangin dahil pinalalakas nito ang pagkilala sa presensya ng Diyos at inilalapit tayo sa Kanya.

At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka’t hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni’t ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; At ang nakasisiyasat ng mga puso’y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka’t siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. (Roma 8:26-27)

Ang Banal na Espiritu ay namamagitan para sa atin sa harap ng Ama at ng Anak at inihaharap sa atin ang katotohanan tungkol sa Kanila. Ang Banal na Espiritu ay nakikipag-usap sa atin lalo na sa pamamagitan ng Bibliya na isinulat ng mga tao sa ilalim ng Kanyang patnubay. Nagdarasal tayo sa Diyos kapag nagbabasa tayo ng Bibliya, at ang diyalogo ay pangunahing nagmumula sa Kanya.

______________________________________________________________

Mga mahalagang tip sa pagdarasal ng Bibliya

1. Magtakda ng madasalin na kalagayan ng katahimikan.

2. Manalangin sa Banal na Espiritu na buksan ang iyong isip at puso sa Salita ng Diyos.

3. Basahin nang dahan-dahan ang isang talata sa Bibliya. Suriin ang mga talababa at komentaryo tungkol sa sipi.

4. Basahin muli ang talata nang mas mabagal at may panalangin. Pahintulutan ang mga parirala, salita, o larawan na tumutugon sa iyo. Ang unang pagbasa ay para sa isip at ang pangalawa ay para sa puso.

5. Manahimik at hayaang patuloy na tumunog ang Salita ng Diyos sa iyong puso, isipan at kaluluwa.

6. Salamat sa Diyos para sa Salita at hilingin ang Biyaya na ilapat ito sa iyong buhay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.