Ang Henyo ng Katolisismo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ipinanganak si Hesus upang iligtas at turuan tayo ng bagong pamumuhay. Tinatawag tayo ng Diyos sa kabanalan at bawat pangyayari sa ating buhay ay pagkakataon para mahalin ang Diyos at kapwa.

Inihayag sa atin ng Katolisismo ang tunay na kahulugan at layunin ng buhay: ang koneksyon sa pagitan ng ating mga gawain at Kalooban ng Diyos . . . ang Henyo ng Katolisismo! Ang katuparan ng ating banal na misyon ay nagpapadali sa ating kapwa.

Ang kontemporaryong kultura ay walang pananaw para sa sangkatauhan, dahil nabubuhay tayo sa isang lipunan ng mamimili, na kumukonsumo sa atin. Dinadala ba tayo ng ating buhay sa kung saan tayo tinatawag ng Diyos? Ang mundo ay humahantong sa kalituhan at kaguluhan, habang ang Katolisismo ay humahantong sa kagalakan, kaayusan, kalinawan, at kalooban ng Diyos.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.