Mabuhay ang mga Banal na Buhay

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tayo ay tinawag na mag-isip, madama, magsalita at kumilos sa paraan ng Diyos upang umunlad sa kabutihan, kabutihan, at kabanalan.

Nag-aalinlangan tayo kung minsan sa ating pinakamarangal na paniniwala, ang ating pagmamahal at katapatan sa Diyos ay hindi pare-pareho, ngunit patuloy Niyang minamahal tayo ng lubos.

Ang Mga Dinamikong Katoliko ay namumuhay nang iba sa mga Katoliko na nalalayo sa simbahan, dahil hindi sila kailanman nakabuo ng isang epektibong relasyon kay Kristo at sa Kanyang Simbahan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.