Lễ Ngũ tuần

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Khi thời gian cho Lễ Ngũ Tuần đã được ứng nghiệm, tất cả họ đều ở một nơi cùng nhau. Và đột nhiên có một tiếng động từ bầu trời như một cơn gió thổi mạnh, và nó tràn ngập toàn bộ ngôi nhà mà họ đang ở. Sau đó, xuất hiện cho họ lưỡi như lửa, tách ra và đến nghỉ trên mỗi người trong số họ. Và tất cả họ đều được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói những thứ tiếng khác nhau, vì Thánh Linh cho phép họ công bố.

Bây giờ có những người Do Thái sùng đạo từ mọi quốc gia dưới thiên đàng ở lại Jerusalem. Khi nghe thấy âm thanh này, họ tập trung thành một đám đông, nhưng họ bối rối vì mỗi người nghe thấy họ nói bằng ngôn ngữ của mình. (Công vụ 2: 1-6)

______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.