Luz de Maria, Hunyo 2, 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

HUNYO 2, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal kong anak:

TINATAKPAN KO KAYO NG PAGMAMAHAL NG AKING ESPIRITU UPANG PAGKAKALOOBAN KAYO NG LAHAT NG KAILANGANG MAGKAROON NG AKING MGA ANAK UPANG MAGMAHAL SA AKING KAHARIAN.

Ang Aking Bayan ay tumatahak sa landas ng Aking Pasyon.

Papasanin ng Aking Bayan ang Aking Krus – oo, Aking Krus ng kaluwalhatian at kamahalan.

Nang walang takot sa Aking Krus, dadalhin ito ng Aking mga anak upang iwanan ang lahat ng kasalanan dito.

Aking mga anak, kailangang maunawaan ninyo na ang taong nabubuhay sa pamamagitan at para sa laman ay hindi nauunawaan ang mga bagay ng espiritu; ( Gal 5:16,17 at 6:8 ) gagawa siya at kikilos sa laman, napakalayo sa Aking Kalooban.

Ang aking mga anak ay namumuhay sa patuloy na pagbabagong loob, nagsusumikap, inilalayo ang kanilang sarili sa lahat ng bagay sa mundo, nagdarasal at nag-aalay para sa pagbabagong loob ng kanilang mga kapatid, ang mga nabubuhay sa kamunduhan.

Aking Bayan, mabuhay sa pasulong, paglalayag at pagsusumikap na kapit-kamay sa Aking Mahal na Ina upang ang Aking Ina ay itaas kayo kapag naramdaman ninyong hindi na kayo makapagpapatuloy.

IHANDA ANG INYONG SARILI NGAYON NG ESPIRITUWAL!

Ang galit ay namumuo sa loob ng Aking mga anak at sila ay nawawalan ng katinuan, naghaharap sa isa’t isa, kinubkob ng Diyablo, na sumusulong sa sandaling ito, alam na siya ay natalo ng Aking Pinaka Banal na Ina.

MAHAL KO, SUMUsulong ang taggutom nang hindi ka nababalaan. Ang kakapusan ay umabot na sa ilang bansa at kahit na ang Aking Mga Tawag ay kinukutya pa rin. Sa taggutom, ang sangkatauhan ay mapupukaw sa pamamagitan ng pagkaitan ng kung ano ang kinakailangan at ang mga pag-aalsa ay sumiklab sa iba’t ibang bansa tulad ng isang salot.

Ang makapangyarihan sa mundo ay mag-aalok sa iyo ng tulong kapalit ng pagsali sa hanay ng Antikristo.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Gitnang Silangan.

Manalangin, Aking mga anak, ipanalangin ang iyong mga kapatid na nagdurusa sa digmaan.

Manalangin, mga anak Ko, manalangin tungkol sa mga salot ng kalikasan.

Aking mga tao:

PATULOY NA LUMAGO SA PANANAMPALATAYA AT MAGING MGA EKSPERTO SA PAG-IBIG. ANG AKING KAUTUSAN AY DAPAT NA INIUKIT SA INYONG MGA PUSO (Heb. 8:10).

Manalangin, batid na ang Aking Banal na Espiritu ay nananaig sa mga matigas na puso, mga pusong bato na hindi maarok kung saan ang Aking Pag-ibig ay hindi kilala.

Aking Bayan, mahal ko kayo:

Ako ay nagdadalamhati sa mga nangyayari at mangyayari nang may mas malaking puwersa…

Ako ay nagdadalamhati sa pagdurusa ng Aking mga anak, kaya naman isa-isa Kong pinupuntahan sila tulad ng isang Pulubi na hinahanap ang lahat ng kanyang pagkain sa pag-ibig.

Patuloy na magtiwala sa Aking Pag-ibig at Aking Proteksyon para sa bawat isa sa Aking mga anak. Para sa Akin ang bawat isa ay Aking dakilang kayamanan.

BUHAY ANG PAG-ASA: HINDI AKO MATAtalo. “AKO ANG INYONG PANGINOON AT ANG INYONG DIOS AT KAYO ANG AKING MGA ANAK. MAGTAGUMPAY BA SILA SA PAGTALO SAYO?

TINIYAK KO SA IYO ANG AKING PAG-ANGAT AT ANG AKING PERMANENTENG PROTEKSYON. HALIKA RITO!

Nasa iyo ang Aking Pagpapala.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN.

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN.

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN.

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Inaangkin tayo ng ating Hari at Panginoong Hesukristo para sa Kanyang sarili. Sa harap ng mundo sinabi Niya na tayo ay Kanyang mga anak, at bilang Kanyang mga anak ay dadalhin natin ang bigat, ang sakit at ang pagdurusa ng Kanyang Krus, ngunit hindi isang krus ng pagkatalo, kundi ang Krus ng kaluwalhatian at kamahalan.

Alalahanin natin na ang Pentecostes ay isa sa pinakamahalagang solemnidad sa Simbahan. Nais kong sipiin ang ilang salita ni Pope Benedict XVI, mula Linggo, Mayo 27, 2012:

“Si Hesus, pagkatapos bumangon at umakyat sa Langit, ay ipinadala sa Simbahan ang Kanyang Espiritu upang ang bawat Kristiyano ay makabahagi sa Kanyang sariling Banal na Buhay at maging Kanyang saksi sa mundo.”

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.