Luz de Maria, Hunyo 12, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL

KAY LUZ DE MARIA

HUNYO 12, 2022

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

MAMUHAY SA ILALIM NG PROTEKSYON NG BANAL NA KALOOBAN, UPANG ANG IYONG MGA GAWA AT GAWA AY AY NAAYON SA MGA DISPOSISYON NG ATING HARI AT HINDI SA MGA DISPOSISYON NG MGA MAKALIUNDANG KAPANGYARIHAN.

Bilang Prinsipe ng Celestial Legions, hinihiling ko sa iyo na isuko ang lahat ng iyong mga gawa at kilos sa lahat ng oras sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo BILANG PAGHAHAY SA MGA KASALAN NG SANGKATUAN AT PARA SA KALIGTASAN NG MGA KALULUWA.

Kung higit kang sumasali sa handog na ito, mas malakas at mas mataas ang pader at mas lumalaban sa mga pagsalakay ng Diyablo.

Ikaw ay mapalad na malaman nang maaga kung ano ang inaasahan at ninanais ng Langit mula sa mga anak nito …

Ikaw ay mapalad na malaman kung saang direksyon ka dapat pumunta, nagdarasal tungkol dito, sa gayon ay nananatili sa loob ng Banal na Kalooban.

Habang lumilipas ang panahon, ang kasamaan ay nagiging mas naroroon at nakikita sa loob ng sangkatauhan sa iba’t ibang anyo. Nangyari na ito sa kasaysayan ng sangkatauhan.

Sa oras na ito ang Diyablo at ang kanyang mga alipores ay naka-embed sa kanilang mga sarili sa loob ng mga institusyon ng lipunan, pinaitim sila at inilalayo sila sa Banal na Kalooban.

Bilang Prinsipe ng Celestial Legions, tinatawagan ko kayong magkaisa sa panalangin upang ang tindi ng malakas na lindol na malapit nang mangyari sa Earth, sa mga punto kung saan nagtatagpo ang malalaking tectonic faults, ay mabawasan.

TAWAGIN KO KAYO NA MAGDASAL NG SANTO ROSARYO SA LOOB NG 7 ARAW AT SUMABA SA ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO, NA ILAD SA PINAGPALAANG SAKRAMENTO NG ALTAR.

Ang mga gawaing ito ng pag-ibig ay ihahandog para sa:

  • lahat ng sangkatauhan, binulag ng Diyablo,
  • para sa mga tao na may sakit sa katawan o sa espiritu
  • at upang ang Pananampalataya ay maging matatag sa loob ng bawat anak ng Diyos.

Ang paraan ng panalanging ito ay lalabanan ang kasamaan at pag-isahin ang mga anak ng Diyos sa magkakapatid, magpapalakas ng Pananampalataya at pagtitiwala sa Banal na Proteksyon.

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Sa inyo ako nagsasalita, sa inyo na nakarinig at nagsara ng inyong mga tainga gaya ng karamihan sa sangkatauhan, sa inyo na itinuro ng Kaharian ng Diyos at ayaw makaunawa; NAKAUSAP KO KAYO…

Ikaw ay nahaharap sa salot ng kakapusan sa pagkain, kakapusan sa ekonomiya, kawalan ng pagmamahal sa iyong kapwa, kawalan ng pagkakawanggawa at kawalan ng Pananampalataya.

Magmadali, mga anak ng Ating Reyna at Ina!

Mahalaga na ang Bayan ng Diyos ay maging handa sa espiritu at materyal.

Ang mga dakilang bansa ay dadaan sa tunawan at ang maliliit na bansa ay magdurusa.

Dapat kang gumawa ng mga probisyon ayon sa mga posibilidad ng bawat tao; kailangan mong maging maingat upang hindi mabiktima ng mga lobo.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Argentina: darating ang kaguluhan sa lipunan, mayayanig ang lupa nito.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Chile: ang lupa nito ay mayayanig nang malakas.

Manalangin para sa Central America: ito ay mayayanig – manalangin.

Manalangin tungkol sa mga panghihinayang pangyayari sa Estados Unidos.

Manalangin, mga anak ng Diyos, manalangin para sa Japan: ang lupa nito ay manginig.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Espanya: ito ay mayayanig.

Ipanalangin ang bayan ng Diyos, ipanalangin ang France: ito ay magiging biktima ng takot.

Manalangin, Bayan ng Diyos, ipanalangin ang buong sangkatauhan na ang Pananampalataya ay manaig at ang takot ay hindi mahawakan ang sinumang anak ng Bayan ng Diyos.

SA AKING TATAK NA ITINATAAS KO ITINATAboy ANG MGA MINIONS NG KASAMAAN AT PINAGPROTEKSIHAN ANG BAYAN NG ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO AYON SA AKIN NA INIUTOS.

Magpatuloy sa pagkakaisa nang hindi umuurong: sa panalangin, mga anak, sa panalangin, na hindi nagdudulot ng pinsala sa iyong kapwa at pagiging mensahero ng pag-ibig.

Pinagpapala kita, pinoprotektahan at ipinapatawag sa Pag-ibig ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid sa Pananampalataya:

Sa kanyang mga salita, pinahintulutan tayo ni St. Michael the Archangel, tagapagtanggol ng Bayan ng Diyos, na mahulaan ang mga malubhang kaganapan na magaganap sa Earth at kung saan ay lilikha ng sakit para sa sangkatauhan.

Hindi pa huli ang lahat, hindi kailanman. May oras tayo habang tayo ay nabubuhay pa: oras para itama at bumalik sa landas ng Diyos.

Magiliw na ipinaliwanag sa atin ni St. Michael na ang henerasyong ito, tulad ng mga nakaraang henerasyon, ay nagkaroon ng pagpapala na mabigyan ng babala mula sa Langit, ngunit, tulad ng mga nakaraang henerasyon, ang mga nakakita ay hindi naniniwala at ang mga nakarinig ay hindi naniniwala…

Ang nakapagpapatibay para sa atin bilang Bayan ng Diyos ay na sa pamamagitan ng Banal na Orden si San Miguel Arkanghel ay nagsasabi sa atin kung anong panalangin ang iaalay sa panahong ito at sinasabi sa atin na sambahin ang Banal na Sakramento sa loob ng 7 araw. Ito ay nagdudulot sa isip ng pagkawasak ng mga pader ng Jericho (cf. Jos 6:15-27).

Sa parehong paraan tinawag tayo upang gibain ang mga pader na inilagay ng Diyablo sa paligid ng mga anak ng Diyos, upang ang lampara ay hindi maitago kundi magbigay ng liwanag na dapat para sa Kaluwalhatian ng Diyos.

Mga kapatid, ating iaanunsyo sa pamamagitan ng YouTube channel ng Revelaciones Marianas ang araw kung kailan magsisimula ang panalangin ng Santo Rosaryo at ang pagsamba kay Hesus sa Sakramento.

https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Default, Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.