Maging Maawain

______________________________________________________________

“Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain.(Lucas 6:36)

______________________________________________________________

Idiniin ni Kristo ang awa kay Saint Faustina:

“Hinihiling ko sa iyo ang mga gawa ng awa na magmumula sa pag-ibig sa akin. Dapat kang magpakita ng awa sa iyong kapwa palagi at saanman. Hindi ka dapat umiwas dito o subukang magdahilan dito.” (Diary, 742)

“Kapag ang isang kaluluwa ay lumalapit sa Akin nang may pagtitiwala, pupunuin Ko ito ng napakaraming mga grasya na hindi nito kayang taglayin sa loob ng sarili nito, ngunit iniilaw ang mga ito sa ibang mga kaluluwa.” (Diary, 1074)

Nagpapakita tayo ng awa ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng ating mga aksyon, salita at panalangin. Dapat nating hilingin sa Panginoon na tulungan tayong makilala ang iba’t ibang paraan upang maipakita natin ang Kanyang awa, sa mga Corporal at Spiritual na Gawain ng Awa.

Mga Gawa ng Awa

(Pisikal)

Para pakainin ang nagugutom.

Upang bigyan ng inumin ang nauuhaw.

Para damitan ang hubad.

Upang kanlungan ang mga walang tirahan.

Para bisitahin ang may sakit.

Para bisitahin ang mga nakakulong.

Upang ilibing ang patay.

Mga Gawa ng Awa

(Espirituwal)

Upang turuan ang mga mangmang.

Upang payuhan ang mga nagdududa.

Upang paalalahanan ang mga makasalanan.

Upang tiisin ang mga mali.

Kusang patawarin ang mga pagkakasala.

Upang aliwin ang mga nagdurusa.

Upang manalangin para sa mga buhay at patay.

Ang Mga Gawa ng Awa ay nakakatugon sa pangalawa sa dalawang pinakadakilang utos: “At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.” (Mateo 22:39) 

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.