Luz de Maria, Hunyo 18, 2022

________________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL

KAY LUZ DE MARIA

HUNYO 18, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

TANGGAPIN MO ANG PAGPAPALA NA PATULOY NA IBUBUbuhos ng ATING HARI SA BAWAT ISA SA INYO.

Ikaw ay minamahal ng Ating Reyna at Ina ng Katapusan ng Panahon….

Ikaw ay minamahal na ang Kanyang Banal na Anak ay nagpapadala ng Kanyang Anghel ng Kapayapaan upang samahan ka, upang buksan ang daan para sa iyo at panatilihin kang matulungin sa Batas ng Diyos upang hindi ka maligaw.

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, nang may pagmamahal, pananampalataya at pagsunod ay dininig ninyo ang Aking Panawagan sa loob ng pitong araw ng panalangin para sa ikabubuti ng sangkatauhan.

Nakakalimutan na kung walang panalangin ang tao ay walang laman. Kung walang panalangin nang may puso at kaluluwa, ang nilalang ay nag-aalinlangan kapag nahaharap sa mga tukso ng kasamaan, na madaling biktima ng Diyablo at ng kanyang mga pakana.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

ANG PAGKAKAPATAY sa mga anak ng Diyos ay higit sa lahat at kailangan ang PAGKAKAISA sa harap ng pagsalakay ng kasamaan na gustong sirain at hatiin ang mga gawa ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga tagapagdala ng “mga banal na kaloob” (Mt. 24:11) upang hatiin ang mga anak ng Diyos upang sila ay malihis sa totoong landas.

Tinatawag kayo ng ating Hari at Panginoong Hesukristo sa pagkakaisa. Unawain na ang darating ay hindi lamang sandali ng ulan o hangin, ni ng dilim o pagyanig…

Nabigo kang matunaw na ang darating ay ang pinakamabangis na pagsubok at ang pinakamabangis na pag-atake na hinarap ng sangkatauhan sa henerasyong ito.

Paano posible na ipaunawa sa iyo sa iyong katwiran at espiritu na ang darating ay nakasulat! HINDI ITO ANG WAKAS NG MUNDO – HINDI!

Ano ang gagawin ninyo sa mga sandaling iyon na titingnan ninyo ang inyong sarili at makikitang tinanggihan ninyo ang Katotohanan, hindi ninyo ito pinaniwalaan at hindi inihanda ang inyong sarili, ni sa espiritu o tungkol sa ipinahiwatig sa inyo ng Langit?

SA TINGIN MO BA MAY MATAGAL KA MAGHIHINTAY? IKAW AY MALI. HUWAG MAHULOG SA KAWAL NG KASAMAAN SA PINAKAMAHALAGANG PANAHON NA ITO PARA SA SANGKATUAN!

Laganap ang taggutom at kasama nito ang kakulangan ng mga mahahalaga para sa sangkatauhan. Babagsak ang ekonomiya ng mundo at magugulo ang tao sa kawalan ng diyos ng pera kung saan mo ipinagkatiwala ang iyong seguridad.

Mga Anak ng Ating Reyna at Ina ng Huling Panahon, ang trigo ay ihihiwalay sa mga damo at ang mga damo ay uusigin ang trigo (Mt 13:24-38).

Huwag matakot: pagkatapos ng pagsubok, ang trigo ay babangon muli nang may higit na lakas, ito ay liliwanagan ng pag-ibig ng kanyang Hari at Panginoong Jesu-Kristo.

MANATILI SA ESPIRITUWAL NA ALERTO! Nakikita mo ang mga lobo na nakadamit ng tupa (Mt 7:15) na inaakay ang Bayan ng Diyos patungo sa espirituwal na kalaliman, at tinatanggap mo ito nang may kahinaan at lamig upang magising ka na bahagi ng mga pangsirang damo.

Ang mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo ay dapat maging espirituwal upang hindi malinlang. Kapag ang pagluluksa ay pumasok sa Bahay ng Diyos, dapat mong panatilihin ang iyong espirituwal na katatagan at huwag maligaw. Iyan ang gusto ng Diyablo – na ang mga tupa ay nakakalat. Huwag payagan.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Manalangin, manalangin sa harap ng kawalan ng pag-asa, pag-aalsa at pag-uusig.

Manalangin, manalangin, Bayan ng Diyos, na ang sangkatauhan ay makinig sa Aking Panawagan sa panalangin.

Manalangin, Bayan ng Diyos, manalangin para sa Mexico , ang lupa nito ay mayayanig nang malakas.

Manalangin, Bayan ng Diyos, ipanalangin ang pagbabagong loob ng sangkatauhan at tanggapin ng buong sangkatauhan bilang Ina Siya na Ina ng Salita.

WALANG TAKOT, MAGPATULOY SA MATAG NA HAKBANG AT MAGDALI. PATULOY NA UMAASA, HINDI NAKAWALA NG PAG-ASA, KUNDI NAGTIWALA SA KALOOBAN NG TRINITARIAN.

Ikaw ay minamahal, samakatuwid dinadala kita ng mga Salita ng Buhay na Walang Hanggan, na tinatawag ka sa pagbabagong loob.

Halika! UMAKYAT SA TUNAY NA DAAN, ANG NAG-Aakay SA IYO UPANG MAKILALA ANG ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO.

Pinoprotektahan kita, pinagpapala kita. Huwag mabiktima ng takot. Pinoprotektahan ka ng Aking Heavenly Legions.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA, PINAGDALISANG NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Dinadala sa atin ni San Miguel Arkanghel ang Banal na Pag-ibig ni Kristo para sa bawat isa sa atin. Ipinaaalaala niya sa atin ang pagdating ng Anghel ng Kapayapaan . Ipinaalam niya sa atin na dapat tayong maging matatag sa espirituwal upang makaunawa. Napakaraming lobo na nakadamit ng tupa na naglalayong guluhin ang mga anak ng Diyos, ngunit hindi ito pinayagan ni St. Michael kasama ang kanyang mga Legion.

Ang kawalan ng kapanatagan ng tao at ang pagnanais ng tao na malaman ang hindi alam ay maaaring humantong sa ilang mga tao na mahulog sa kung ano ang mali.

Sinabi sa atin ni San Miguel Arkanghel na ngayon na ang panahon kung kailan puputulin ang mga damo, at kapag pinutol ang mga ito ay uusigin nila ang trigo. Ang katiwalian ay naroroon sa lahat ng oras at ang masasamang halimbawa ay patuloy na nakikita. Samakatuwid, ang paghingi ng Banal na Tulong ay hindi isang bagay na dapat nating pabayaan, ngunit dapat na isang pangangailangan para sa Bayan ng Diyos.

Maging matulungin tayo tungkol sa pagluluksa sa Simbahan tungkol sa sinabi sa atin ni San Miguel Arkanghel nang maaga.

Amen.

Ipagpatuloy natin itong Araw ng Panalangin sa loob ng pitong araw na tinawag tayo ni San Miguel.

Kung hindi mo nagawa ang pitong araw, halika ngayon at tayo ay makiisa sa pagtugon para sa ikabubuti ng sangkatauhan.

https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.