Luz de Maria, 23 Hunyo 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL

KAY LUZ DE MARIA

HUNYO 23, 2022

Minamahal na Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

TUMANGGAP MULA SA MGA SAGRADONG PUSO NG PAGPAPALA AT KALIGTASAN PARA SA MGA NAIS NA TANGGAPIN SILA.

Malaking bahagi ng sangkatauhan ang nananatiling inert sa liwanag ng mga Tawag ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo. Ang mga Tawag na ito ay muling magkakaroon ng halaga sa memorya ng tao kapag ang mga pangyayari na binanggit ay sunod-sunod na naganap sa harap ng sangkatauhan.

ANG PAGSUNOD NG SANGkatauhan AY ANG SANDATA NG DIABLO NA KASAMA NIYA NATAGUMPAY SA PAGBUBUHONG ANG TAO LABAN SA PINAKASANTO TRINIDAD.

Sa mga panahong ito, halos ganap na ang pagsuway. Ang tao ay hindi nagnanais na magpailalim sa anuman at ipahayag ang kanyang malayang kalooban, na humahantong sa kanya na lumubog sa kanyang walang kabuluhan, pagmamataas at liberalismo.

KAILANGANG SASABIHIN KO SA INYO NA KUNG SINO ANG HINDI MAGBABAGO NG KANILANG MGA GAWA AT GAWA SA DIREKSYON NG FRATERNITY, AY MABIBIKTI NG KADILIMAN . Ang pagmamataas, pagkamakasarili, pagmamataas at superyoridad ay maliliit na galamay kung saan ang Diyablo ay nagdudulot ng labis na pinsala at Ako, bilang Prinsipe ng mga Hukbo ng Langit, ay hindi papayag na ang Bayan ng Aking Hari at Panginoong Jesu-Kristo ay masira.

IBUBUHOS NG ESPIRITU SANTO ANG KANYANG MGA KALOOB AT BUHAY (I COR 12:11) SA MAKUMBABA UPANG NILA AY IPANGANGARAL ANG SALITA, HINDI SA MGA MAYABANG UPANG MATAAS NILA ANG KANILANG MALAYANG KALOOBAN.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang araw ng panalangin na aking hiniling sa inyo ay umabot na sa Paternal Throne tulad ng mahalagang insenso. Dapat kong ibahagi sa inyo na ang bawat araw ng panalangin ay lubos na nakalulugod sa Diyos at nagtagumpay sa pagpapahina sa isang lawak ng malaking lindol na pagdurusa ng sangkatauhan.

Nang hindi nagnanais na magalit ka, dapat kong sabihin sa iyo na ang mga darating na kaganapan ay magaganap nang sunud-sunod nang walang pahinga. Magiging mas matindi ang mga lindol, na magiging sanhi ng pagkawala ng siksik na estado nito at pagbagsak ng matataas na bundok.

Mga tao ng Ating Panginoon at Haring Hesukristo, ang bansang kinakatawan ng oso ay magre-react nang hindi inaasahan, na magdudulot sa mundo na manatiling balisa, at magpapadalos-dalos sa ilang bansa.

Kapag nakarinig ka ng hindi kilalang dagundong , huwag umalis sa iyong mga tahanan o lugar kung nasaan ka; huwag umalis hangga’t hindi ka nakakatanggap ng mga utos na lumipat. Kung ang isang malakas at hindi kilalang glow ay lilitaw, huwag tumingin dito; sa kabaligtaran, itago ang iyong ulo sa lupa at huwag tumingin hanggang sa mawala ang ningning, at huwag lumipat mula sa lugar kung saan ka naroroon.

Mag- imbak ng pagkain sa loob ng inyong mga tahanan, nang hindi nakakalimutan ang tubig, mga pinagpalang ubas, ang mga sakramento at kung ano ang kailangan para sa maliit na altar na sa isang tiyak na sandali ay hiniling sa inyo na ihanda sa inyong mga tahanan. (1)

Pansin, minamahal na Bayan ng Diyos, pansin. Manatiling matulungin sa pagpapatuloy ng kasamaan na gustong magpabagsak sa iyo. Huwag sumuko!

Ipinagtatanggol kita sa Aking Espada. Huwag matakot.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga pahiwatig mula sa Langit, i-download dito (pdf) …

[Tingnan ang link: https://www.revelacionesmarianas.com/libros/en/indications_from_heaven.pdf ]

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Binabalaan tayo ni San Miguel Arkanghel kung paano kumilos sa mga mahahalagang sandali, na hindi pa natin nararanasan bilang bahagi ng sangkatauhan, ibig sabihin ay hindi natin sila malalaman o makikilala. Isaalang-alang natin ang mga babalang ito ni St. Michael para sa ating ikabubuti.

Ito ay kapag ang sangkatauhan ay nararamdaman na ito ay may kaunting pahinga, na ito ay malapit nang harapin kung ano ang inihayag.

Mga kapatid, dahil sa pangangailangang magkaroon ng lugar ng panalangin sa ating mga tahanan, tandaan natin na sinabi ng Langit na magkaroon ng isang maliit na altar sa bahay, kung saan maaari tayong yumuko sa ating mga tuhod upang magsumamo para sa Divine Mercy.

Ginagawa kaagad ng kapaki-pakinabang na alipin ang iniutos ng kanyang panginoon. Ang hindi kumikitang lingkod ay nagsabi: “Maghihintay ako”… Ang paghihintay na iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba.

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.