Ang Espiritu Santo at ang Eukaristiya

_______________________________________________________________

Paano nagsimula ang Simbahang Katoliko

_______________________________________________________________

Ipinagdiriwang ng Simbahang Katoliko ang Eukaristiya araw-araw, maliban sa Biyernes Santo, sa mga liturgical form na binuo ng Simbahan, na ginagabayan ng Banal na Espiritu, sa mga henerasyon.

Si Kristo ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Birheng Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Mateo 1:18 at Lucas 1:35). Siya ay bumaba kay Kristo sa anyo ng isang kalapati nang Siya ay bininyagan sa ilog ng Jordan (Mateo 3:16). Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay, ibinuhos ni Kristo ang Espiritu sa mga apostol (Juan 20:22), na ginawa silang mga kabahagi sa Kanyang sariling misyon (Juan 20:21). Ang Banal na Espiritu ay bumaba sa mga apostol na natipon sa pananalangin kasama ni Maria noong araw ng Pentecostes (Mga Gawa 2:1-4) at pinukaw ang mga apostol sa misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa lahat ng mga tao. Si Kristo ay patuloy na aktibo sa Kanyang Simbahan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

Kinilala ng mga Ama ng Simbahan na ang Banal na Espiritu ay may mahalagang papel sa Misa, lalo na sa pagtatalaga. Ang Banal na Espiritu ay nagpapabanal at binabago ang anumang Kanyang mahawakan. “Itinatalaga ng Banal na Espiritu ang tinapay at alak at tinitipon ang mga tapat ‘sa isang katawan’ kasama ni Kristo at ginagawa silang isang espirituwal na handog na nakalulugod sa Ama,” sabi ni San Juan Chrysostom.

Pagkatapos ng Pentecostes, ang mga apostol at ang kanilang mga tagasunod ay nagbalik-loob at nagbinyag, “iniukol ang kanilang sarili sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga panalangin.” (Mga Gawa 2:42) Ang Encyclical Dominum et Vivificantem ay nagsabi: “Ginagabayan ng Banal na Espiritu, ang Simbahan mula sa simula ay nagpahayag at nagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng Eukaristiya … Ang Banal na Espiritu ay naroroon at aktibo sa sakripisyo ni Kristo … Sa Kanyang sangkatauhan , binuksan ni Kristo ang Kanyang sarili sa pagkilos na ito … Sa pamamagitan ng Eukaristiya, ang mga indibidwal at komunidad, sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, ay matuklasan ang banal na kahulugan ng buhay ng tao.”

Ang sinaunang Simbahan ay isang pamayanan na itinatag sa pagtuturo ng mga apostol (Mga Gawa 2:42). Ito ay ganap na pinasigla ng Banal na Espiritu, na nagpapaliwanag sa mga mananampalataya upang maunawaan ang Salita, at tinipon sila sa pagkakawanggawa sa paligid ng Eukaristiya. Ang Simbahan ay lumago sa maraming mananampalataya na “may iisang puso at kaluluwa.” (Mga Gawa 4:32)

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.