Maghanda para sa Pagdating ng Babala

______________________________________________________________

Ngunit ang Langit ay hindi nananatiling walang ginagawa. Binabalaan tayo ng Diyos na maghanda… hindi para sa katapusan ng mundo, ngunit para sa katapusan ng isang panahon. Sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Hesukristo at ng Kanyang Mahal na Ina ay inihahanda Niya ang kanyang mga suwail na anak para sa kanyang pangwakas na pagkilos ng banal na interbensyon. Inihahanda Niya tayo para sa Kanyang huling Babala, at Pagliliwanag ng Konsensya.

______________________________________________________________

Marso 03, 2021 – Mensahe ni Maria Tulong ng mga Kristiyano sa Bayan ng Diyos. Mensahe kay Enoc.

Maghanda sa pagdating ng Babala, dahil malapit na Mga anak, ang Kapayapaan ng aking Panginoon ay sumainyo nawa lahat at ang aking Proteksyon at Tulong sa Ina ay laging sumasama sa inyo.

Aking mga anak, muli kong ipinapaalala sa inyo: maghanda para sa pagdating ng Babala, sapagkat ito ay malapit na, mas malapit kaysa sa iniisip ninyo. Ang Aking Puso ng Inang Tulong ng mga Kristiyano ay nagdurusa sa pagkakita na ang napakalaking karamihan ng sangkatauhan ay hindi handa; ang dakilang kaganapang ito ay lubos na magbabago sa pagkaunawa ng marami tungkol sa espirituwal na buhay at sa pagkakaroon ng Nag-iisa at Tunay na Diyos, Isa at Tatlo. Ang sangkatauhan ay papasok sa isang estado ng lubos na kaligayahan na tatagal sa pagitan ng labinlimang at dalawampung minuto ng iyong makalupang panahon, kung saan ipapakita sa iyo ang kalagayan ng iyong kaluluwa na may paggalang sa Diyos at sa iyong mga kapatid.

Ang bawat mortal ay huhusgahan, tanging ang aking maliliit na bata na kulang sa paggamit ng katwiran ang mabubukod; hahatulan ang lahat maging ang iyong mga walang kabuluhang salita. Napakalungkot ko bilang Ina ng sangkatauhan na makitang maraming kaluluwa ang hindi na babalik at mamamatay nang walang hanggan dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaya naman, munti kong mga anak, hinihiling ko sa inyo na maging espirituwal na handa at sa biyaya ng Diyos, upang makayanan ninyo ang pagsubok na ito, isang pagsubok na magbubukas sa inyong pang-unawa at kaalaman tungkol sa pag-iral ng kawalang-hanggan at Diyos at maghahanda sa inyo upang kayo ay kayang harapin ang huling laban para sa iyong kalayaan sa iyong pagbabalik.

Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga sarili aking mga anak, para sa pagdating ng Babala, nawa’y sindihan ang inyong mga lampara sa panalangin, upang kapag hinawakan ng Guro ang pintuan ng inyong kaluluwa, kayo ay handa na. Samantalahin ang huling ikasampung bahagi ng awa na natitira para sa pagdating ng Babala, upang ikaw ay maging mapayapa kapwa sa Diyos at sa iyong mga kapatid.

Nawa’y manatili sa iyo ang Kapayapaan ng aking Panginoon at ang aking Pagmamahal at Proteksyon sa Inang Tulong ng mga Kristiyano ay samahan ka palagi.

Ang iyong Ina, Maria Tulong ng mga Kristiyano.

Ipaalam sa aking mga anak ang mga mensahe ng kaligtasan, sa buong sangkatauhan.”

Mensajes Recientes (mensajesdelbuenpastorenoc.org)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.