Petrus Romanus, May 31, 2022

________________________________________________________________

  • Paalala: mensaheng ibinigay noong Enero 31, 2022, at isinulat noong Mayo 31, 2022

WILLIAM: Hindi ko alam kung bakit, ngunit ginawa ko gaya ng hiniling ni Hesus.

Sa 4.35 am aking hiniling kay Hesus na kausapin ako. Ang Puting Krus ay nagniningning sa aking kaliwa, dahil ang aking silid ay diretso palabas sa harap ko kung nasaan ang Banal na Lupain. Si Hesus ay nakatayo sa harapan ko na nakasuot ng lahat puti. Siya ay nakatayo sa isang maliwanag na ilaw at itinuturo sa akin na makinig. Si Hesus ay nagsasabing:

ATING PANGINOON: “Binabati kita, Aking minamahal na anak, pinaka-kalugud-lugod sa Langit! Ito ay Aking Banal na Kalooban na iyong natanggap itong Mensaheng ngayon sa Kapistahan ng Mahal na Ina. Aking anak, napakahalaga na iyong sabihin sa Aking mga tao na maging handa, sapagkat ang Banal na Gawain ng Awa ay gagawin mula sa sandaling ito pasulong, sapagkat ang mundo ay nagpasya na ilagay Aking Pag-ibig at Awa sa isantabi, tinatanggap ang Kalooban ni Satanas sa halip na Ang Aking Banal na Kalooban, ngunit ang Aking Banal na Awa ay magagamit sa oras na ito, na napakaseryoso. Aking mga anak, sapagkat kayo ay hindi makikinig sa Aking Puso ng Pag-ibig, Ako ay magpapadala sa maraming malalaking mga Bansa ng isang Pagkastigo, na gigising sa mga inaantok na kaluluwa na ibinaon ang kanilang sarili sa mga gawain sa mundo.”

“Sa taong ito, papunta sa loob ng susunod na taon, ay makakaranas ng matinding pagdurusa, sapagkat ang Aking mga anak ay hindi nagbalik loob sa Akin, kahit na ang Aking mga anak ay hindi gumalaw patungo sa Akin – kahit na ang sangkatauhan ay nakatanggap ng Tatlong Pangunahing Pagkastigo sa huling tatlong taon.”

Ang Europa ay Magugulat dahil sa mga pag-atake galing sa himpapawid na mararanasan ng maraming hilagang mga Bansa na apurahang nagnanais na makiisa sa NATO para sa Unyong Europeo ng Mga Bansa, upang protektahan ang Europa.”

“Aking mga anak, bakit ninyo hinahayaan ang inyong mga anak na magdusa, gayong dumaan na kayo sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig? Inyong nakalimutan na ba kung ano ang pagdadaanan nito? Aking mga anak, bakit ninyo kinakalimutan Ako na Siyang nagbigay sa inyo ng Mga Espesyal na Grasya at Kapayapaan sa loob ng pitumpung taon? Marami ba akong hinihiling sa Aming mga anak? Aking hinihiling na inyong mahalin ang isa’t isa at gumawa ng mabubuting gawa para sa inyong kapwa tao. Ano ang aking gagawin, Aking mga anak? Lahat ng aking hinihiling ay dasalin ninyo ang Banal na Rosaryo at ang Rosaryo ng Dakilang Awa ng Diyos, na humingi sa Akin ng kapatawaran sa inyong makasalanang pamumuhay – at mahalin ang isa’t isa.”

Italya, ang Aking Pinili na Lahi sa loob ng mahigit dalawang libong taon, ay ipinagbili ang sarili – tulad ng sya na nagpako sa Krus sa Akin. Ilang Santo na ba ang aking itinaas sa inyong Bansa? Ang Vatican ay wawasakin ng Antikristo, dahil kinamumuhian niya ang Tanda ng Kaligtasan. Tandaan, Aking mga anak, kayo ay nabubuhay sa mga Huling Araw, kung saan ang mundo ay wawasakin ni Satanas, ngunit Aking ililigtas ang mundo at lilinisin ito at sa huli ang Antikristo ay aalisin at ang mundo ay babaguhin.”

“Ang Gitnang Silangan ay upang maghanda na lusubin ang Europa at magdulot ng isang kakila-kilabot na pagkawasak sa Pananampalataya ng Europa – kaya manalangin, Aking minamahal na mga anak. Maraming lugar sa Lupa ang dadaan sa isang Mahusay na Pagdalisay.”

“Ang Tsina ay isa pang pangunahing bansa na magdudulot ng labis na pasakit at pagdurusa. Digmaan ay malapit nang sumiklab sa Taywan, pagkatapos ay sakupin ng Tsina, kasama ang U.S.A. na magiging sangkot. Ang Tsina ay lulusob sa maraming mga Bansa, ngunit ito ay pipigilan ng Indiya, sapagkat ang Tsina ay gagalaw ng mabilis patungo sa Baybayin ng Kalipornya ng U.S.A., na babahain ng Militar ng Ruso at Tsino.”

“Sa Indonesiya, ang mundo ay magdurusa sa pamamagitan ng singsing ng mga Bulkan at ito ay makakaapekto sa klima ng mundo. Marami sa mga Bansa na – mula sa Mga Isla sa Timog Pasipiko – ay magdurusa, sapagkat ang mga dagat ay tataas – at ang ang mga Tsino ay lulusob.”

“Marami, maraming Bansa ang sasailalim sa maraming Pagkastigo at kapag ang sangkatauhan ay nakita sa kanilang buhay ang pagkawasak na kanilang dinala, sila ay tutumba sa kanilang mga tuhod na humihingi sa Akin ng tulong at aliw. At sa sandaling iyon ang oras ay hihinto at ang Maluwalhating Puting Krus ay bababa sa ibabaw ng isang mundo upang gisingin ang sangkatauhan. Ang mundo ay tatanggapin ang Dakilang Babala at ang Tatlong Araw ng Kadiliman ay ipapadala at ang mga nasa matinding kadiliman at hindi naghahanap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, ay mapupunta sa Impiyerno sa sandaling iyon. Kaya, Ako ay nagbibigay Babala, huwag payagan ang iyong sarili na manatili sa kasalanan.”

“Ang mundo ay mapupunta sa matinding pagdurusa, sapagkat ang sangkatauhan ay nakalimutan na Ako. Samakatuwid, Aking hinihiling sa bawat kaluluwa na higit sa pitong taong gulang na magbalik loob sa Akin ngayon, habang kayo ay mayroon pang oras sa Aking Banal na Awa. Ako ay nakikiusap sa inyo, matamis na mga anak, pag-isipan ng mabuti ang inyong ginagawa. Manalangin, manalangin, manalangin at pumunta sa Kumpisal, tumatanggap ng Sakramento ng Banal na Komunyon at samahan Ako kung saan inyong magagawa, nang may buong paggalang, sapagkat ang oras ay nauubos na.”

“Aking hinihiling sa Aking mga anak na ipanalangin ang Aking Huling Bikaryo para sa Banal na Inang Simbahan, dahil ang Bikaryo, na siyang Bikaryo ng Banal na Inang Simbahan, Papa Benedikto – siya ay malapit nang umalis sa Lupa. Kaya, tandaan na ipanalangin ang Huling Bikaryo, na magiging Papa Pedro II at tandaan na ipanalangin si Francis, upang siya ay maligtas.”

“Alam Ko, Aking anak, ang Mensahe na ibinigay ay katulad ng marami sa nakaraan, ngunit ito ay napakaseryoso at ang Aking mga anak ay dapat kumilos ngayon. Sa araw na ito, sa Kapistahan ng Aking Banal na Ina, Aking ibinibigay sa bawat kaluluwa na susunod sa Aking tagubilin sa araw na ito, ang isang Seraphim na Anghel, na magpoprotekta sa kanila at makakasama nila hanggang sa Aking pagbalik.”

“Aking mga anak, Mahal na mahal Ko kayo at Pinagpapala Ko kayo at ang Aking Kabanal-banalang Ina, na Nagmamahal sa inyo, ay nagpapadala sa inyo ng Pagpapala kasama ng Dakilang Anghel na matatanggap ninyo ngayon – at ikaw, Aking pinakamamahal na anak ng Aking Sagradong Puso, sa araw na ito ikaw ay makatatanggap ng mga ilang Dakilang Anghel: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.