Parabula ng Mabuting Samaritano

______________________________________________________________

______________________________________________________________

25 Isang dalubhasa sa Kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya’y subukin. “Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” tanong niya.

26 Sumagot si Jesus, “Ano ba ang nakasulat sa Kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?”

27 Sumagot ang lalaki, “‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo;’ at ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.’”

28 Sabi ni Jesus, “Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan.”

29 Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, “Sino naman ang aking kapwa?”

30 Sumagot si Jesus, “May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. 31 Nagkataong dumaan doon ang isang paring Judio. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 32 Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad  33 Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya’y naawa. 34 Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay-panuluyan upang maalagaan siya doon. 35 Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay-panuluyan, at sinabi, ‘Alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko.’”

36 At nagtanong si Jesus, “Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?”

37 “Ang taong tumulong sa kanya,” tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya’t sinabi sa kanya ni Jesus, “Kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo.” (Lucas 10:25-37)

______________________________________________________________

“Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, at nang buong kaluluwa mo, at nang buong lakas mo, at nang buong pag-iisip mo; at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” “At sino ang aking kapitbahay?”

Ito ang tema ng parabula. Hindi kapitbahay ang mga magnanakaw. . . umiral ang mga tulisan sa buong Kasaysayan . . . at ninakawan ng mga bansa ang ibang mga bansa. Ang Russia ay isang kontemporaryong magnanakaw ng Ukraine.

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

“Ang mga bata sa Ukraine ay pinapatay at iniiwang mga ulila,” habang ang malupit na Putin ay naghahatid ng kanyang kaluluwa kay Satanas para sa pagpapalawak ng teritoryo, kapag ang mundong alam natin ay malapit nang magwakas. Naaawa ako sa iyo Putin, ikaw ay may sakit sa wakas, at ang iyong mga araw ay binibilang. Kinokontrol ka ni Satanas bilang isang papet at handang pahirapan ka nang walang hanggan habang pinahihirapan mo ngayon ang mga inosenteng Ukranian na bata.

  • Tandaan: Maaaring napigilan ng Russia ang digmaang ito kung hindi nito nakuha ang Crimea.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.