Luz de Maria, 12 Hulyo 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

HULYO 12, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso

SININGIL KO KAYO NA MAGDASAL, BAWAT ISA SA IYO, DAHIL ALAM NG BAWAT TAO KUNG ANO ANG HILINGIN AT KUNG ANO ANG IBIGAY.

Minamahal na Bayan ng Aking Anak, ang mga araw ay umiikli at ang Aking mga tunay na anak ay paunti-unting paunti-unti.

Nararamdaman ng tao na siya ay Diyos at kinuha ang kapangyarihan sa tao mismo upang sirain ang kanyang sarili. Ang mga tao ay gagawa ng napakabigat na kasalanan.

Mga anak, marami na kayong nalalaman tungkol sa sangkatauhan, ngunit hindi kayo nagbabago…

Mga anak, napakaraming ipinaalam sa inyo, hindi para takutin kayo, kundi para makapaghanda kayo sa espirituwal, gayunma’y hindi kayo nagbabago …

Ang mga nananatili lamang sa Aking Anak ang mananatili sa kanilang katinuan tungkol sa kung ano ang kinuha para sa isang personal na diyos: pera . Ang pagkakaroon ng kumapit sa diyos ng mundo, mararamdaman mong nawawala kung walang suportang pang-ekonomiya.

HARAPIN ANG PAGBABA NG EKONOMIYA (1), BUMALIKOD ANG MGA TAO SA INaalok SA IYO AT MAHUHULOG SA KAMAY NG ANTIKRISTO. (2)

Ang microchip (3) sa mga katawan ng Aking mga anak ay ang selyo para sa kakayahang bumili at magbenta, kapalit ng pagkawala ng Buhay na Walang Hanggan, upang madama ang materyal na seguridad na iyong nakasanayan na.

HUWAG MAWALA ANG IYONG KALULUWA! (Lk. 9, 22-25) Ang Aking Anak ay nagdadalamhati dahil dito! Paano nagdadalamhati ang Aking Anak!

Mga tao ng Aking Anak, kapag ang microchip ay naitanim na sa inyo, sila ang mangibabaw sa inyong mga isipan, mamumuno sa inyo upang kayo ay magtrabaho at kumilos ayon sa utos sa inyo ng kapangyarihan ng kasamaan.

Ang Aking Anak ay hindi nag-aalok ng kapangyarihan sa Lupa at hindi nag-aalok ng dominasyon sa iyong mga kapatid …

Ibinuhos ng Aking Anak ang Kanyang Dugo para sa bawat isa sa inyo, tinubos Niya kayo mula sa kasalanan at binigyan kayo ng Buhay na Walang Hanggan para sa mga nagnanais nito.

Mga Anak ng Aking Puso:

Ang lupa ay mayayanig ng malakas, ang hangin ay iihip na hindi pa umiihip noon at yelo na may pagbagsak sa gitna ng init ng tropiko…

Ang buwan ay nababalutan ng pula at ang mga palatandaan ay hindi titigil, maging sa kalawakan o sa lupa, gayunpaman ang Bayan ng Aking Anak ay patuloy na nakapikit, nababaon sa banal na bagay, nang hindi binubuksan ang kanilang mga mata.

ANG AKING MGA ANAK AY NAWAWALAN NG PANANAMPALATAYA SA MALIIT NA SALITA AYAW NILA MARINIG O BASAHIN, NGUNIT ANO ANG NAG-ALAY NG ESPIRITUWAL NA KASALANAN AY NAGPAPALAKAS SA KANILA.

Sila ay nagpapasakop sa Diyablo kaya hindi nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng isang kaganapan sa landas ng mga plano tungkol sa kung saan ang Inang ito ay nagsalita nang maaga. Ang Simbahan ng Aking Anak ay lumiliit at tanging ang mga nakakaalam kung ano ang darating ang makakaalam kung ano ang nangyayari sa bawat kaganapan.

Manalangin at manalangin, mabatid, maghanda, yumuko ang iyong mga tuhod.

Ang Aking Maternal na Puso ay bukas para tanggapin ka: halika, pumasok ka sa Aking Puso at aakayin kita sa Aking Banal na Anak.

Mahal kita, pinagpapala kita, pinoprotektahan kita. Huwag kang matakot.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga propesiya tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya:

(2) Mga Pahayag tungkol sa Antikristo:

(3) Tungkol sa pagpapatupad ng microchip:

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid,

Ipinapaalam sa atin ng ating Ina na ang ating mga kapatid ay umaalis sa Simbahan ng Kanyang Banal na Anak.

Ang nangyari sa nakaraan ay nangyayari sa harap ng ating mga mata: ang tao ay nagpatibay ng mga huwad na diyos, ang pinakamahalaga para sa sangkatauhan ay ang pera.

Sa sandaling ito alam nating lahat na ang mga ekonomiya ay malapit nang bumagsak, at paano kikilos ang tao kung wala ang Diyos sa kanyang puso? Ano ang mangyayari sa mga hindi naniniwala sa Diyos?

Nais ng tao na humalili sa lugar ng Diyos, ngunit hindi siya magtatagumpay dahil ang Diyos ay Diyos at higit sa lahat ng tao. Ngunit sa kapalaluan nito, maaaring sirain ng sangkatauhan ang sarili nito … Nakikita natin ang mga babala tungkol sa New York na inilabas ng gobyerno mismo: nilayon ba nilang mag-alala ang mga naninirahan, o ito kaya ang dahilan kung bakit tinawag tayo ng mga nakaraang Mensahe na maging matulungin at gumawa ng mga hakbang?

Ang mga ito ay napakahirap na mga prospect kahit para sa atin na sa sandaling ito ay nagsusumikap na panatilihin ang ating sarili sa Banal na Kalooban.

Napakahirap harapin ang mga anunsyo tungkol sa isang pandaigdigang kakulangan sa pagkain , ngunit dapat nating malaman na kung nais ng mga makapangyarihan na bawasan ang populasyon, ito ay isang paraan upang gawin ito. Kasabay nito, dapat nating tandaan na ang sitwasyon ay pinalala ng pagkasira ng mga pananim dahil sa masamang panahon.

Bilang mga anak ng Diyos dapat nating panatilihin ang ating pananampalataya sa Banal na Tulong; gaya ng nangyari noon sa Bayan ng Diyos, gayundin ang mangyayari ngayon sa Kanyang Bayan – hindi sila pababayaan.

Napakaraming nasabi tungkol sa selyo, ang microchip, na may mga pahina at pahina na nagpapaliwanag tungkol sa microchip, at sinasabi sa atin ng ating Ina na marami sa Kanyang mga anak ang tatanggap nito upang makapagbili at makapagbenta.

Mga kapatid: dapat labanan ng bawat tao ang kanilang sariling panloob na sarili at timbangin kung ano ang iaalok ng Antikristo laban sa pagkamit ng Buhay na Walang Hanggan.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.