Ikatlong Templo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Habang nakaupo si Jesus sa Bundok ng mga Olibo, nagpunta sa kanya nang sarilinan ang mga disipulo. Sabihin mo sa amin, “kailan ito mangyayari, at ano ang magiging tanda ng inyong pagdating at katapusan ng edad?”

Sumagot si Jesus: “Mangagpuyat kayo na walang sinumang manlilinlang sa inyo. Sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan, sinasabing, ‘Ako ang Mesiyas,’ at linlangin ang marami. Maririnig ninyo ang mga digmaan at alingawngaw ng digmaan ngunit makikita ninyo na hindi kayo nababahala. Ang gayong mga bagay ay dapat mangyari, ngunit darating pa rin ang wakas. Ang bansa ay magbabangon laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at lindol sa iba’t ibang lugar. Lahat ng ito ay ang simula ng kapanganakan sakit.

Habang si Jesus ay nakaupo sa Bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, “Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?” Sumagot si Jesus, “Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman! Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Cristo, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba’t ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagama’t hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayundin ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito’y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaing nanganganak. “Pagkatapos ay kapopootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, 10 at dahil dito’y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopoot sila at magtataksil sa isa’t isa. 11 Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. 12 Lalaganap ang kasamaan, kaya’t manlalamig ang pag-ibig ng marami. 13 Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. 14 Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas.” (Mateo 24:3-14)

______________________________________________________________

Maraming tao ang nagpapahiwatig na ang talata sa Biblia ay walang kabuluhan dahil ang mundo ay palaging dumaranas ng digmaan, taggutom, lindol at kasamaan, ngunit nangyayari ang mga kalamidad na may ibayong dalas at tindi. “Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas.” (Mateo 24;14) Ang mga pag-unlad ng komunikasyon ay nagtulot sa pangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo.

Ang Ikatlong Templo ng Jerusalem ay isang nahahawakang pangyayari sa apocalis, dahil sa Karumal-dumal na Pagkawasak.

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.