Ang Mga Epekto ng Babala

______________________________________________________________

Propesiya tungkol sa Babala mula sa Mystichel Michel Rodrigue

Nagsalita si Itay Rodrigue tungkol sa Babala tulad ng binanggit din sa iba’t ibang papriksyon ni Marian sa makabagong panahon.

Sabi niya: “(Ang Diyos Ama) ay nagsabi sa akin na ang ikadalawampu’t isang siglo ay Kanyang siglo”.

Pagkatapos ng Babala, walang sinumang umalis sa Ibabaw ng Lupa ang makapagsasabing wala ang Diyos.

Kapag dumating ang Babala, makikilala ng lahat si Cristo, at makikilala rin nila ang Kanyang Katawan, at ang katawan ni Cristo ang Simbahang Katoliko.

Malalaman nila na kailangan nilang bumalik sa Kanya sa paraang (siya) ay magpapakita sa kanila.

Naroon din ang mga priest para tanggapin ang mga ito.

Hindi tayo paroroon para hatulan sila.

Sa puntong iyon, nanaisin ng lahat na maglingkod sa Panginoon.

Lahat ay maaaring bumalik sa Simbahan, nang sama-sama sa panahong ito na pinili ng Ama, ang kanyang sarili.

Naroon tayo para paglingkuran ang Panginoon.

Matapos ang pag-iilam ng budhi, (makikita ng bawat tao sa mundo ang kanilang mga kasalanan) ang sangkatauhan ay ipagkakaloob ng walang kapantay na kaloob: isang panahon ng pagsi na nagtatagal nang mga anim at kalahating linggo kapag ang diyablo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihang kumilos.

Ibig sabihin lahat ng tao ay magkakaroon ng kumpletong kalayaang gumawa ng desisyon o laban sa Panginoon.

Hindi igagagapos ng diyablo ang ating kalooban at makikipaglaban sa atin.

Ang unang dalawa at kalahating linggo, lalo na, ay napakahalaga, sapagkat ang diyablo ay hindi babalik sa panahong iyon, ngunit ang ating mga gawi ay mas mahirap magbalik-loob.

At lahat ng tumanggap ng hangarin para sa kanya, ang kahulugan na kailangan nila ang Kanyang kaligtasan, ay mamarkahan sa kanilang noo na may matinding krus sa pamamagitan ng kanilang anghel na tagapagbantay.

Magkakaroon ng mahimalang palatandaan na ibinigay sa mundo, pagkatapos ng Babala.

Ito ay sa Garabandal, Espanya, sa pines kung saan (Maria) unang lumitaw doon.

Kasabay nito, makikita ito sa Medjugorje, na ipinangako rin.

Ang palatandaan ay makikita at mapapaloob sa telebisyon.

Ito ay mangyayari sa simula ng Kapighatian.

Kaya, tayong lahat ay tinawag na maging handang tulungan ang ating mga kapatid kapag dumating ang anim at kalahating linggong ito, handang gabayan sila sa Simbahan, kung saan matatagpuan nila ang kapayapaan ng puso, ang kanilang kaligayahan sa Panginoon.

Lahat tayo ay tinawag na maging mga disipulo ni Kristo.

Dapat kayong magsalita, kailangan ninyong manindigan, dapat kayong magsanggunita. Oo.

Kapag nagbalik ang diyablo pagkaraan ng anim at kalahating linggo, ilalahad niya ang isang mensahe sa mundo sa pamamagitan ng media, mga cell phone, telebisyon, et cetera.

Ito ang mensahe: “Isang sama-samang ilusyon ang nangyari sa petsang ito”.

Sinuri ito ng aming mga siyentipiko at natuklasan na nangyari ito kasabay nito na isang solar flare mula sa araw ang inilabas sa sansinukob.

Napakatindil kaya naapektuhan nito ang isipan ng mga tao sa Lupa, na nagbibigay sa lahat ng sama-samang ilusyon.

Ipagdasal natin na ang Simbahan at lahat ng matatapat ay manatiling matatag sa liwanag ng mga tuksong ito.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.