Israel, Amerika at Pilipinas

________________________________________________________________

Ang Diyos ay naghahanap ng pandaigdigang pagpapadalisay ng pandaigdigang pag-aalala tungkol sa Israel, Amerika at Pilipinas. Ang bansang ito ay magiging lalong madaling panahon ang sentro ng ebanghelisasyon ng Katoliko at magkakaroon ng bagong Vatican na matatagpuan sa Maynila matapos ang panunumbalik ng Simbahan ni Kristo. Ang aming bansa ay nagbunga ng alyansa ng kanilang bagong bansa sa Diyos, at nais Niyang protektahan ng Amerika ang Israel noong ikalawang Digmaang Pandaigdig (WWIII). Ang kasalukuyang Russia vs Ukraine War ay isang prologue sa WWIII, kung kailan ang Israel ang pangunahing target ng invading pwersa. Magiging sentro rin ito ng Bagong Daigdig sa Ikalawang Pagparito ni Kristo.

________________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.