Ikatlong Propesiya laban sa Gog

______________________________________________________________

Nagdokumento si Ezekiel ng tatlong propesiya laban kay Gog at Magog sa ilalim ng mga oracles ng Makapangyarihang Ama.  Nagtitiwala ang mga anak ng Diyos sa mga oracles, ngunit maaaring kutyain sila ng mga ateista. 

“Ikaw, anak ng tao, magpropesiya laban kay Gog, sinasabing: Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: Narito ako, Gog, pagparito sa inyo, punong prinsipe ng Meshech at Tubal. Sa mga bundok ng Israel kayo ay babagsak, kayo at ang lahat ng inyong mga hukbo at ang mga taong kasama ninyo. Bibigyan ko kayo ng pagkain bilang pagkain sa mga ibon ng bawat uri at mababangis na hayop na kakainin.” (Ezekiel 39:1, 4)

Malinaw ang militar, hindi mapag-aalinlanganan at banal na ipinataw. 

“Magpapadala ako ng apoy laban sa Magog at laban sa mga taong nabubuhay nang matatag sa dagat, at malalaman nila na ako ang Panginoon. Ihahayag ko ang aking banal na pangalan sa aking mga taong Israel, at hindi ko na muling hahayaang madungisan ang aking banal na pangalan. Pagkatapos ay malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang Banal ng Israel. Oo, ito ay darating! Ito ay mangyayari — oracle ng Panginoong Diyos.  Ito ang araw na inilahad ko ito.”  (Ezekiel 39:6-8)

Parurusahan ng Panginoon si Magog na naninirahan sa apoy, pagtitibayin ang Kanyang kabanalan sa mga bansa, at patutunayan ang Kanyang pag-iral sa mga taong may mga matang nakakakita . . .

“Sa araw na iyon bibigyan ko ng gog gog ang isang lugar para sa kanyang libingan sa Israel, ang Lambak ng Abarim, silangan ng dagat. Ito ay harangan ang paraan ng mga manlalakbay. Doon ay ililibing si Gog sa lahat ng kanyang kabayo; ito ay tatawaging ‘Lambak ng Hamon-Gog.’ Sa loob ng pitong buwan ililibing sila ng sambahayan ni Israel upang linisin ang lupain.”  (Ezekiel 39:11-12)

Gog will accompany the mighty army, perish, and be buried with his horde in Israel.   Lord, be merciful on the day of reckoning to the innocent young men who invaded Israel.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.