Ikalawang Propesiya laban sa Gog

______________________________________________________________

“Samakatwid magpropesiya, anak ng tao, at sabihin kay Gog, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ‘Sa araw na yaon kung kailan buhay ang aking mga taong Israel, hindi ba ninyo ito malalaman? Kayo ay magmumula sa inyong lugar sa malayong bahagi ng hilaga, kayo at ang maraming taong kasama ninyo, lahat sila ay nakasakay sa mga kabayo, isang malaking pagtitika at makapangyarihang hukbo; at kayo ay sasalakay laban sa aking mga taong Israel na parang ulap upang takpan ang lupain. Mangyayari ito sa mga huling araw na dadalhin ko kayo laban sa Aking lupain, upang makilala Ako ng mga bansa kapag ako ay pinabanal sa harapan ninyo, O Gog.'” (Ezekiel 38:14-16)

Pinatibay ng propesiya ang Unang Propesiya laban kay Gog, at isinulat ni Ezekiel ang ikatlong propesiya upang bigyang-diin ang kahalagahan ng pagsalakay ng Israel sa hinaharap.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.