Luz de Maria, Setyembre 4, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST MICHAEL THE ARCHANGEL TO LUZ DE MARIA

SETYEMBRE 4, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga Tao ng Ating Hari:

Ang Aking katapatan at ang Aking pag-ibig sa Diyos ay umakay sa Akin na pag-isahin ang mga Anghel upang ipagtanggol ang Paternal Throne laban sa pagmamataas ni Lucifer, na bumangon laban sa Diyos kasama ng iba pang mga anghel. Nagkaroon ng digmaan sa Langit laban sa Diyablo (Apoc. 12, 7-8), at nawala na ang kagandahan ni Lucifer dahil sa pagiging puno ng pagmamataas at inggit.

HUWAG MAGPAMAHALING ARAW O GABI, DAHIL HINDI NAGPAPAHIHIRA ANG DIABLO.

Ang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama ay pare-pareho. Sa sandaling ito ay nakikipaglaban tayo sa Diyablo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa, na nais niyang dalhin sa lawa ng apoy.

ANG MGA ANAK NG ATING PANGINOON AT HARI NA SI JESUCRISTO AY HINDI DAPAT BALINTIYAK, KUNDI KOMBATIBO – LABAN SA SARILI KUNG KAILANGAN, UPANG HINDI SILA MAHULOG SA KAPAYAPAAN AT KASALANAN.

Ang kapalaluan ng Diyablo ang naging dahilan upang siya ay mapalayas mula sa Langit kasama ng kanyang masasamang anghel, at sila ay ipinadala sa Lupa.

Ang Diyablo ay may motto: “lahat para sa akin, nabubuhay ako para sa aking sarili higit sa lahat at sa lahat.” Kaya nga tinatawag ko kayo, Bayan ng Diyos, na ibigay ang lahat para sa Diyos, mabuhay para sa Diyos, mahalin ang Diyos at ang iyong kapwa .

Ang sangkatauhan ay patungo sa kalaliman….

Ang sangkatauhan ay patungo sa paghaharap…

Ang sangkatauhan ay patungo sa espirituwal at pisikal na gutom… 

Ang sangkatauhan ay patungo sa pagbagsak ng ekonomiya… 

Ang sangkatauhan ay patungo sa paglalaan ng Antikristo ng mga tatanggap sa kanya bilang panginoon ng Lupa at maglalagay ng kanyang marka sa kanilang sarili… 

Hindi naniniwala sa sinasabi Ko sa iyo, kinukutya mo ang Mga Mensahe mula sa Langit, ngunit ihanda ang iyong sarili bago ka magdalamhati.

Ipagtapat ang iyong mga kasalanan bago ka matagpuan ng kadiliman sa isang estado ng kasalanan.

MALAKING KAWALAN NG KATUNGDANAN ANG AY MAGAGAWA SA HARAP NG IYONG MGA MATA AT MARARAMDAM KA NG WALANG KAPANGYARIHAN, NGUNIT ANG DIOS NA KATARUNGAN AY NASA BAYAN NG DIYOS AT SA BAYAN NG DIYOS. RESIST – HINDI KA NAG-IISA.

Manalangin, Bayan ng Diyos: huwag magsawa sa pagdarasal mula sa puso.

Manalangin, Bayan ng Diyos: manalangin at gumawa ng kabayaran para sa mga malubhang pagkakasala ng sangkatauhan laban sa Kabanal-banalang Trinidad.

Manalangin, Bayan ng Diyos: ang lupa ay manginig ng mas malakas – ipanalangin ang Puerto Rico, Dominican Republic, Central America, Ecuador at Japan.

Manalangin, Bayan ng Diyos: parating na ang bagong salot – maaapektuhan ang balat at ang respiratory system.

Hahampasin ng araw ang Earth nang malakas ng isang solar storm, iiwan ang Earth sa kadiliman at iiwan ang sangkatauhan na tumahimik at nanginginig sa parehong oras. Sa pagsapit ng gabi, ang sangkatauhan ay magliliwanag sa sarili sa kung ano ang inihanda nito para sa layuning ito.

Sa gabi ay huwag lumabas ng inyong mga tahanan; manalangin bilang isang pamilya o mag-isa, ngunit MAGDASAL.

Ikaw ay tulad noong panahon ni Noe … Maniwala at maghanda, kahit na kutyain ka nila.

NASA POINT NA YAN KA NA!

Ang Earth ay umiikot, ang oras ng tao ay bumilis at kayo, Bayan ng Diyos, ay dapat huminto at suriin ang inyong sarili.

Naninindigan Ako kasama ang Aking Heavenly Legions sa pamamagitan ng Banal na Utos upang tulungan ka sa panahong ito ng transisyon. Manampalataya sa Kabanal-banalang Trinidad, sa Ating Reyna at Ina at sa ating proteksyon.

Tumayo ka sa harap ng Banal na Tulong na nararapat sa masunuring anak, sa anak ng pananampalataya at sa abang anak.

Kailangang basbasan ang mga Sakramento; ito ay kinakailangan kung mayroon kang pananampalataya sa kanila.

Ang Aking mga Legion ay sumusunod sa Banal na Kalooban na nagnanais ng kabutihan para sa mga anak nito.

pinagpapala kita.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Nang matanggap ang Mensaheng ito mula kay San Miguel Arkanghel, pinahintulutan akong makita kung paanong ang kasamaan ay hindi lamang nagdurusa sa kaluluwa kundi dumaraan sa labas ng tao.

Pinahintulutan akong makita kung paanong ang bawat isa sa atin ay katulad ni Noah, na nagpapatuloy sa pagsisikap na manatili sa landas ni Kristo. Ang anak ng Diyos ay bumagsak at bumangon muli at isang libong beses muli, ngunit ang layunin sa pagbangon ay hindi mahiwalay sa Kalooban ng Diyos.

Kasabay nito ay pinahintulutan akong makita ang mga elementong humahampas sa lupa at sa mga naninirahan dito. Isang katahimikan ang nagpaalala sa akin ng kawalan ng panalangin at ng hindi paniniwala sa kapangyarihan ng panalangin; Pinagmasdan ko ang pagtaas ng dagat sa ilang baybayin at nakita ko ang ilang baybayin sa anyong tao, ibig sabihin, hindi lang lupa ang hinahampas, kundi pati na rin ang tao, para magising siya.

At isang tinig na nagpapaalala sa akin kay St. Michael the Archangel ang nagsabi:

“Maging tapat sa Diyos, Isa at Tatlo, sa Ating Reyna at Ina ng Huling Panahon, at maging tapat sa inyong sarili, nang hindi dinadaya ang inyong sarili: maging mga nilalang ng pananampalataya. Kailangan mong hilingin ang katapatan ng iyong sarili, hindi ang pagiging maligamgam. Tiyakin na ang Diyos ay kasama ng Kanyang Bayan”.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.